Money.plPrawoAkty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kodeks postępowania karnego

DZIAŁ XIII Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

Rozdział 65b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania

Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
 • DZIAŁ XIII Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych
 • Rozdział 65b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania
 • Art. 607k. kpk
  Art. 607k. § 1 . Przekazanie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby ściganej europejskim nakazem aresztowania, zwanym w...
 • Art. 607l. kpk
  Art. 607l. § 1.  W przedmiocie przekazania i tymczasowego aresztowania sąd orzeka na posiedzeniu, w którym mają prawo wziąć udział...
 • Art. 607m. kpk
  Art. 607m. § 1.  Postanowienie w przedmiocie przekazania sąd wydaje w terminie 60 dni od dnia zatrzymania osoby ściganej. Jeżeli osoba...
 • Art. 607n. kpk
  Art. 607n. § 1.  Osobę ściganą, wobec której zapadło prawomocne postanowienie o przekazaniu, przekazuje się właściwemu organowi...
 • Art. 607o. kpk
  Art. 607o.  Jeżeli przeciwko osobie ściganej jest prowadzone w kraju postępowanie karne o inny czyn niż wskazany w nakazie europejskim...
 • Art. 607p. kpk
  Art. 607p.  § 1.  Odmawia się wykonania nakazu europejskiego, jeżeli: 1) przestępstwo, którego dotyczy nakaz europejski, w wypadku...
 • Art. 607r. kpk
  Art. 607r. § 1 . Można odmówić wykonania nakazu europejskiego, jeżeli: 1) przestępstwo będące podstawą wydania nakazu europejskiego,...
 • Art. 607s. kpk
  Art. 607s. § 1 . Nie podlega wykonaniu nakaz europejski wydany w celu wykonania kary pozbawienia wolności lub środka polegającego na...
 • Art. 607t. kpk
  Art. 607t. § 1.   Jeżeli nakaz europejski został wydany w celu ścigania osoby, która jest obywatelem polskim albo korzysta w...
 • Art. 607u. kpk
  Art. 607u.  Jeżeli nakaz europejski został wydany w celu wykonania kary albo środka zabezpieczającego, orzeczonych zaocznie, a osoba...
 • Art. 607w. kpk
  Art. 607w.   Jeżeli nakaz europejski dotyczy osoby niebędącej obywatelem polskim, okoliczność, że czyn nie jest przestępstwem według...
 • Art. 607x. kpk
  Art. 607x. § 1.  Jeżeli przed wydaniem w pierwszej instancji postanowienia w przedmiocie przekazania wpłynie nakaz europejski dotyczący...
 • Art. 607y. kpk
  Art. 607y. § 1.  Jeżeli w stosunku do tej samej osoby ściganej wpłynie nakaz europejski oraz wniosek o wydanie państwu obcemu, po...
 • Art. 607z. kpk
  Art. 607z. § 1.  Jeżeli informacje przekazane przez państwo wydania nakazu europejskiego nie są wystarczające do podjęcia decyzji w...
 • Art. 607za. kpk
  Art. 607za. § 1.  Wniosek właściwego organu sądowego państwa wydania nakazu europejskiego o zgodę na ściganie lub wykonanie kar...
 • Art. 607zb. kpk
  Art. 607zb. § 1 . Na wniosek państwa wykonania nakazu europejskiego Minister Sprawiedliwości udziela zezwolenia na przewóz osoby...
 • Art. 607zc kpk
  Art. 607zc . Jeżeli sąd, do którego został skierowany nakaz europejski, nie jest właściwy do nadania mu biegu, przekazuje go właściwemu...
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 579. kpk
  Art. 579. § 1 . Nie podlegają orzecznictwu polskich sądów karnych w zakresie czynności pełnionych podczas i w związku z wykonywaniem...
 • Art. 583. kpk
  Art. 583. § 1 . Przeszukania pomieszczeń przedstawicielstwa dyplomatycznego można dokonać tylko za zgodą szefa tego przedstawicielstwa...
 • Art. 585 kpk
  Art. 585 . W drodze pomocy prawnej mogą być dokonywane niezbędne czynności postępowania karnego, a w szczególności: 1) doręczanie...
 • Art. 588. kpk
  Art. 588. § 1 . Sądy i prokuratorzy udzielają pomocy prawnej na wniosek sądów i prokuratorów państw obcych. § 2 . Sąd i prokurator...
 • Art. 589e. kpk
  Art. 589e.  § 1 . Informacje uzyskane przez członka zespołu w związku z udziałem w pracach zespołu, niedostępne w innym trybie dla...