Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
 • DZIAŁ XII Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia
 • Rozdział 60 Wyrok łączny
 • Art. 569. kpk
  Art. 569. § 1.  Jeżeli zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby prawomocnie skazanej wyrokami różnych sądów,...
 • Art. 570. kpk
  Art. 570.  Wyrok łączny sąd wydaje z urzędu lub na wniosek skazanego albo prokuratora.
 • Art. 571. kpk
  Art. 571. § 1.  Sąd w razie potrzeby zwraca się do zakładów karnych, w których skazany przebywał, o nadesłanie opinii o zachowaniu się...
 • Art. 572. kpk
  Art. 572.  Jeżeli brak warunków do wydania wyroku łącznego, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania.
 • Art. 573. kpk
  Art. 573. § 1.  Wyrok łączny wydaje się po przeprowadzeniu rozprawy. § 2.   Stawiennictwo osobiste skazanego nie jest obowiązkowe,...
 • Art. 574. kpk
  Art. 574.  W kwestiach nie uregulowanych przepisami niniejszego rozdziału do postępowania o wydanie wyroku łącznego stosuje się...
 • Art. 575. kpk
  Art. 575. § 1.  Jeżeli po wydaniu wyroku łącznego zachodzi potrzeba wydania nowego wyroku łącznego, z chwilą jego wydania poprzedni...
 • Art. 576. kpk
  Art. 576. § 1.  Z chwilą uprawomocnienia się wyroku łącznego, wyroki podlegające połączeniu nie ulegają wykonaniu w zakresie objętym...
 • Art. 577. kpk
  Art. 577.  W wyroku łącznym należy oznaczyć w miarę potrzeby datę, od której należy liczyć początek odbywania kary orzeczonej wyrokiem...
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 549. kpk
  Art. 549.   O podjęciu postępowania warunkowo umorzonego sąd orzeka na wniosek oskarżyciela, pokrzywdzonego lub kuratora sądowego...
 • Art. 562. kpk
  Art. 562. § 1.  Sąd rozpoznaje prośbę o ułaskawienie w takim samym składzie, w jakim orzekał. W skład sądu powinni w miarę możności...
 • Art. 564. kpk
  Art. 564. § 1.  Jeżeli w sprawie, w której wniesiono prośbę o ułaskawienie, orzekał tylko sąd pierwszej instancji i wyda on opinię...
 • Art. 566. kpk
  Art. 566.  Ponowna prośba o ułaskawienie, wniesiona przed upływem roku od negatywnego załatwienia poprzedniej prośby, może być przez...
 • Art. 568. kpk
  Art. 568.  Uznając, że szczególnie ważne powody przemawiają za ułaskawieniem, zwłaszcza gdy uzasadnia to krótki okres pozostałej do...