Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
 • DZIAŁ XII Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia
 • Rozdział 59 Ułaskawienie
 • Art. 560. kpk
  Art. 560. § 1.  Prośbę o ułaskawienie skazanego może wnieść on sam, osoba uprawniona do składania na jego korzyść środków odwoławczych,...
 • Art. 561. kpk
  Art. 561. § 1 . Prośbę o ułaskawienie przedstawia się sądowi, który wydał wyrok w pierwszej instancji. § 2.  Sąd, o którym mowa w §...
 • Art. 562. kpk
  Art. 562. § 1.  Sąd rozpoznaje prośbę o ułaskawienie w takim samym składzie, w jakim orzekał. W skład sądu powinni w miarę możności...
 • Art. 563. kpk
  Art. 563.  Rozpoznając prośbę o ułaskawienie sąd w szczególności ma na względzie zachowanie się skazanego po wydaniu wyroku, rozmiary...
 • Art. 564. kpk
  Art. 564. § 1.  Jeżeli w sprawie, w której wniesiono prośbę o ułaskawienie, orzekał tylko sąd pierwszej instancji i wyda on opinię...
 • Art. 565. kpk
  Art. 565. § 1.  Jeżeli prośbę o ułaskawienie choćby jeden sąd zaopiniował pozytywnie, Prokurator Generalny przedstawia Prezydentowi...
 • Art. 566. kpk
  Art. 566.  Ponowna prośba o ułaskawienie, wniesiona przed upływem roku od negatywnego załatwienia poprzedniej prośby, może być przez...
 • Art. 567. kpk
  Art. 567. § 1.  Postępowanie o ułaskawienie może wszcząć z urzędu Prokurator Generalny, który może żądać przedstawienia sobie akt...
 • Art. 568. kpk
  Art. 568.  Uznając, że szczególnie ważne powody przemawiają za ułaskawieniem, zwłaszcza gdy uzasadnia to krótki okres pozostałej do...
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 550. kpk
  Art. 550. § 1.  W kwestii podjęcia postępowania warunkowo umorzonego orzeka sąd pierwszej instancji właściwy do rozpoznania sprawy....
 • Art. 551. kpk
  Art. 551.   W razie podjęcia postępowania warunkowo umorzonego, sprawa toczy się od nowa na zasadach ogólnych, przed sądem właściwym do...
 • Art. 555. kpk
  Art. 555.  Roszczenia przewidziane w niniejszym rozdziale przedawniają się po upływie roku od daty uprawomocnienia się orzeczenia...
 • Art. 561. kpk
  Art. 561. § 1 . Prośbę o ułaskawienie przedstawia się sądowi, który wydał wyrok w pierwszej instancji. § 2.  Sąd, o którym mowa w §...
 • Art. 577. kpk
  Art. 577.  W wyroku łącznym należy oznaczyć w miarę potrzeby datę, od której należy liczyć początek odbywania kary orzeczonej wyrokiem...