Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
 • DZIAŁ XII Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia
 • Rozdział 59 Ułaskawienie
 • Art. 560. kpk
  Art. 560. § 1.  Prośbę o ułaskawienie skazanego może wnieść on sam, osoba uprawniona do składania na jego korzyść środków odwoławczych,...
 • Art. 561. kpk
  Art. 561. § 1 . Prośbę o ułaskawienie przedstawia się sądowi, który wydał wyrok w pierwszej instancji. § 2.  Sąd, o którym mowa w §...
 • Art. 562. kpk
  Art. 562. § 1.  Sąd rozpoznaje prośbę o ułaskawienie w takim samym składzie, w jakim orzekał. W skład sądu powinni w miarę możności...
 • Art. 563. kpk
  Art. 563.  Rozpoznając prośbę o ułaskawienie sąd w szczególności ma na względzie zachowanie się skazanego po wydaniu wyroku, rozmiary...
 • Art. 564. kpk
  Art. 564. § 1.  Jeżeli w sprawie, w której wniesiono prośbę o ułaskawienie, orzekał tylko sąd pierwszej instancji i wyda on opinię...
 • Art. 565. kpk
  Art. 565. § 1.  Jeżeli prośbę o ułaskawienie choćby jeden sąd zaopiniował pozytywnie, Prokurator Generalny przedstawia Prezydentowi...
 • Art. 566. kpk
  Art. 566.  Ponowna prośba o ułaskawienie, wniesiona przed upływem roku od negatywnego załatwienia poprzedniej prośby, może być przez...
 • Art. 567. kpk
  Art. 567. § 1.  Postępowanie o ułaskawienie może wszcząć z urzędu Prokurator Generalny, który może żądać przedstawienia sobie akt...
 • Art. 568. kpk
  Art. 568.  Uznając, że szczególnie ważne powody przemawiają za ułaskawieniem, zwłaszcza gdy uzasadnia to krótki okres pozostałej do...
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 552. kpk
  Art. 552. § 1.   Oskarżonemu, który w wyniku wznowienia postępowania lub kasacji został uniewinniony lub skazany na łagodniejszą karę,...
 • Art. 569. kpk
  Art. 569. § 1.  Jeżeli zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby prawomocnie skazanej wyrokami różnych sądów,...
 • Art. 573. kpk
  Art. 573. § 1.  Wyrok łączny wydaje się po przeprowadzeniu rozprawy. § 2.   Stawiennictwo osobiste skazanego nie jest obowiązkowe,...
 • Art. 575. kpk
  Art. 575. § 1.  Jeżeli po wydaniu wyroku łącznego zachodzi potrzeba wydania nowego wyroku łącznego, z chwilą jego wydania poprzedni...