Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plPrawoAkty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kodeks postępowania karnego

DZIAŁ XII Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia

Rozdział 58 Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
 • DZIAŁ XII Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia
 • Rozdział 58 Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
 • Art. 552. kpk
  Art. 552. § 1.   Oskarżonemu, który w wyniku wznowienia postępowania lub kasacji został uniewinniony lub skazany na łagodniejszą karę,...
 • Art. 553. kpk
  Art. 553. § 1 . Roszczenie o odszkodowanie lub zadośćuczynienie nie przysługuje temu, kto w zamiarze wprowadzenia w błąd sądu lub...
 • Art. 554. kpk
  Art. 554. § 1.   Żądanie odszkodowania należy zgłosić w sądzie okręgowym, w którego okręgu wydano orzeczenie w pierwszej instancji, a w...
 • Art. 555. kpk
  Art. 555.  Roszczenia przewidziane w niniejszym rozdziale przedawniają się po upływie roku od daty uprawomocnienia się orzeczenia...
 • Art. 556. kpk
  Art. 556. § 1.  W razie śmierci oskarżonego prawo do odszkodowania przysługuje temu, kto wskutek wykonania kary lub niewątpliwie...
 • Art. 557. kpk
  Art. 557. § 1.  W razie naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za krzywdę, Skarb Państwa ma roszczenie zwrotne do osób, które swoim...
 • Art. 558. kpk
  Art. 558.  W sprawach o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie przepisy Kodeksu postępowania...
 • Art. 559. kpk
  Art. 559.  Przepisy niniejszego rozdziału mają zastosowanie do cudzoziemców na zasadzie wzajemności.  
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 549. kpk
  Art. 549.   O podjęciu postępowania warunkowo umorzonego sąd orzeka na wniosek oskarżyciela, pokrzywdzonego lub kuratora sądowego...
 • Art. 551. kpk
  Art. 551.   W razie podjęcia postępowania warunkowo umorzonego, sprawa toczy się od nowa na zasadach ogólnych, przed sądem właściwym do...
 • Art. 554. kpk
  Art. 554. § 1.   Żądanie odszkodowania należy zgłosić w sądzie okręgowym, w którego okręgu wydano orzeczenie w pierwszej instancji, a w...
 • Art. 558. kpk
  Art. 558.  W sprawach o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie przepisy Kodeksu postępowania...
 • Art. 560. kpk
  Art. 560. § 1.  Prośbę o ułaskawienie skazanego może wnieść on sam, osoba uprawniona do składania na jego korzyść środków odwoławczych,...