Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
 • DZIAŁ VIII Postępowanie przed sądem pierwszej instancji
 • Rozdział 47 Wyrokowanie
 • Art. 408. kpk
  Art. 408.  Po wysłuchaniu głosów stron sąd niezwłocznie przystępuje do narady.
 • Art. 409. kpk
  Art. 409.  Sąd aż do ogłoszenia wyroku może wznowić przewód sądowy, zwłaszcza w wypadku przewidzianym w art. 399, albo też udzielić...
 • Art. 410. kpk
  Art. 410.  Podstawę wyroku może stanowić tylko całokształt okoliczności ujawnionych w toku rozprawy głównej.
 • Art. 411. kpk
  Art. 411. § 1 . W sprawie zawiłej albo z innych ważnych powodów sąd może odroczyć wydanie wyroku na czas nie przekraczający 7 dni. §...
 • Art. 412. kpk
  Art. 412.  Niezwłocznie po ukończeniu głosowania sąd sporządza wyrok na piśmie.
 • Art. 413. kpk
  Art. 413. § 1.  Każdy wyrok powinien zawierać: 1) oznaczenie sądu, który go wydał, oraz sędziów, ławników, oskarżycieli i...
 • Art. 414. kpk
  Art. 414. § 1 . W razie stwierdzenia po rozpoczęciu przewodu sądowego okoliczności wyłączającej ściganie lub danych przemawiających za...
 • Art. 415. kpk
  Art. 415.  § 1 . W razie skazania oskarżonego sąd uwzględnia albo oddala powództwo cywilne w całości albo w części. § 2.  W razie...
 • Art. 416. kpk
  Art. 416. § 1 . W razie skazania oskarżonego sąd, uwzględniając wniosek prokuratora, zobowiązuje w wyroku podmiot, który uzyskał...
 • Art. 417. kpk
  Art. 417.  Zaliczeniu na poczet orzeczonej kary podlega również okres tymczasowego aresztowania odbytego przez oskarżonego w innej...
 • Art. 418. kpk
  Art. 418. § 1.  Po podpisaniu wyroku przewodniczący ogłasza go publicznie; w czasie ogłaszania wyroku wszyscy obecni, z wyjątkiem sądu,...
 • Art. 418a. kpk
  Art. 418a.   W wypadku wyrokowania poza rozprawą, treść wyroku udostępnia się publicznie przez złożenie jego odpisu na okres 7 dni w...
 • Art. 419. kpk
  Art. 419. § 1.  Niestawiennictwo stron, ich obrońców i pełnomocników nie stoi na przeszkodzie ogłoszeniu wyroku. § 2 . Jeżeli...
 • Art. 420. kpk
  Art. 420. § 1.   Jeżeli wyrok nie zawiera rozstrzygnięcia co do przepadku, zaliczenia tymczasowego aresztowania, zatrzymania...
 • Art. 421. kpk
  Art. 421.  Osobie nie będącej oskarżonym, która zgłasza roszczenie do mienia objętego przepadkiem przedmiotów, przysługuje prawo...
 • Art. 422. kpk
  Art. 422. § 1.   W terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia wyroku strona, podmiot określony w art. 416, a w wypadku wyroku warunkowo...
 • Art. 423. kpk
  Art. 423. § 1.   Uzasadnienie wyroku powinno być sporządzone w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia, a w...
 • Art. 424. kpk
  Art. 424. § 1.  Uzasadnienie powinno zawierać: 1) wskazanie, jakie fakty sąd uznał za udowodnione lub nie udowodnione, na jakich w...
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 338. kpk
  Art. 338. § 1 .  Jeżeli akt oskarżenia odpowiada warunkom formalnym, prezes sądu zarządza doręczenie jego odpisu oskarżonemu, wzywając...
 • Art. 341. kpk
  Art. 341. § 1.   Prokurator, oskarżony i pokrzywdzony mają prawo wziąć udział w posiedzeniu. Udział ich jest obowiązkowy, jeżeli prezes...
 • Art. 360. kpk
  Art. 360. § 1.  Sąd wyłącza jawność rozprawy w całości albo w części, jeżeli jawność mogłaby: 1) wywołać zakłócenie spokoju...
 • Art. 365. kpk
  Art. 365.  Rozprawa odbywa się ustnie.
 • Art. 373. kpk
  Art. 373.   Od zarządzeń przewodniczącego wydanych na rozprawie głównej przysługuje odwołanie do składu orzekającego, chyba że sąd...