Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
 • DZIAŁ VIII Postępowanie przed sądem pierwszej instancji
 • Rozdział 45 Przewód sądowy
 • Art. 385. kpk
  Art. 385. § 1 . Przewód sądowy rozpoczyna się od odczytania przez oskarżyciela aktu oskarżenia. § 2.   Za zgodą obecnych...
 • Art. 386. kpk
  Art. 386. § 1.  Po odczytaniu aktu oskarżenia przewodniczący poucza oskarżonego o prawie składania wyjaśnień, odmowy wyjaśnień lub...
 • Art. 387. kpk
  Art. 387. § 1.   Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu...
 • Art. 388. kpk
  Art. 388.  Za zgodą obecnych stron sąd może przeprowadzić postępowanie dowodowe tylko częściowo, jeżeli wyjaśnienia oskarżonego...
 • Art. 389. kpk
  Art. 389. § 1.   Jeżeli oskarżony odmawia wyjaśnień lub wyjaśnia odmiennie niż poprzednio albo oświadcza, że pewnych okoliczności nie...
 • Art. 390. kpk
  Art. 390. § 1 . Oskarżony ma prawo być obecny przy wszystkich czynnościach postępowania dowodowego. § 2.  W wyjątkowych wypadkach,...
 • Art. 391. kpk
  Art. 391. § 1.   Jeżeli świadek bezpodstawnie odmawia zeznań, zeznaje odmiennie niż poprzednio albo oświadczy, że pewnych okoliczności...
 • Art. 392. kpk
  Art. 392.  § 1.  Sąd może odczytywać na rozprawie głównej protokoły przesłuchania świadków i oskarżonych, sporządzone w postępowaniu...
 • Art. 393. kpk
  Art. 393. § 1.   Wolno odczytywać na rozprawie protokoły oględzin, przeszukania i zatrzymania rzeczy, opinie biegłych, instytutów,...
 • Art. 393a. kpk
  Art. 393a.   W warunkach określonych w art. 389 § 1, art. 391 § 1 i 2, art. 392 i 393 wolno również odczytywać lub odtwarzać zapisy, o...
 • Art. 394. kpk
  Art. 394. § 1.  Dane dotyczące osoby oskarżonego oraz wyniki wywiadu środowiskowego uznaje się za ujawnione bez odczytywania. Należy je...
 • Art. 395. kpk
  Art. 395.  Jeżeli nie stoją temu na przeszkodzie właściwości dowodów rzeczowych, sprowadza się je na salę rozpraw i udostępnia stronom,...
 • Art. 396. kpk
  Art. 396. § 1.  Jeżeli zapoznanie się z dowodem rzeczowym lub przeprowadzenie oględzin przez pełny skład sądu napotyka znaczne...
 • Art. 397. kpk
  Art. 397.  § 1.  Jeżeli dopiero w toku rozprawy ujawnią się istotne braki postępowania przygotowawczego, a ich usunięcie przez sąd...
 • Art. 398. kpk
  Art. 398. § 1.  Jeżeli na podstawie okoliczności, które wyszły na jaw w toku rozprawy, oskarżyciel zarzucił oskarżonemu inny czyn...
 • Art. 399. kpk
  Art. 399. § 1.  Jeżeli w toku rozprawy okaże się, że nie wychodząc poza granice oskarżenia można czyn zakwalifikować według innego...
 • Art. 400. kpk
  Art. 400. 1.   Jeżeli po rozpoczęciu przewodu sądowego ujawni się, że czyn oskarżonego stanowi wykroczenie, sąd, nie przekazując sprawy...
 • Art. 401. kpk
  Art. 401. § 1.  Przewodniczący może przerwać rozprawę główną dla sprowadzenia dowodu albo dla wypoczynku lub z innej ważnej przyczyny....
 • Art. 402. kpk
  Art. 402. § 1.  Jeżeli przewodniczący, zarządzając przerwę, oznaczy jednocześnie czas i miejsce dalszego ciągu rozprawy, osoby obecne...
 • Art. 403. kpk
  Art. 403.  Orzeczenia zapadające w czasie przerwy w rozprawie wydaje się w składzie rozpoznającym sprawę, a w wypadku niemożności jego...
 • Art. 404. kpk
  Art. 404. § 1.  Sąd może odroczyć rozprawę tylko wtedy, gdy zarządzenie przerwy nie byłoby wystarczające. § 2.   Rozprawę odroczoną...
 • Art. 405. kpk
  Art. 405.  Po przeprowadzeniu dowodów dopuszczonych w sprawie przewodniczący zapytuje strony, czy wnoszą o uzupełnienie postępowania...
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 340. kpk
  Art. 340. § 1.  W kwestii umorzenia postępowania stosuje się odpowiednio art. 322 oraz art. 323 § 1 i 2. § 2.   W razie istnienia...
 • Art. 341. kpk
  Art. 341. § 1.   Prokurator, oskarżony i pokrzywdzony mają prawo wziąć udział w posiedzeniu. Udział ich jest obowiązkowy, jeżeli prezes...
 • Art. 349. kpk
  Art. 349.  Prezes sądu może wnieść sprawę na posiedzenie, jeżeli ze względu na zawiłość sprawy lub z innych ważnych powodów uzna, że...
 • Art. 358. kpk
  Art. 358.  Jeżeli nie przemawia przeciw temu wzgląd na prawidłowość postępowania, sąd na wniosek strony wyraża zgodę na utrwalenie...
 • Art. 361. kpk
  Art. 361. § 1.  W razie wyłączenia jawności mogą być obecne na rozprawie, oprócz osób biorących udział w postępowaniu, po dwie osoby...