Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
 • DZIAŁ VIII Postępowanie przed sądem pierwszej instancji
 • Rozdział 43 Przepisy ogólne o rozprawie głównej
 • Art. 365. kpk
  Art. 365.  Rozprawa odbywa się ustnie.
 • Art. 366. kpk
  Art. 366. § 1.  Przewodniczący kieruje rozprawą i czuwa nad jej prawidłowym przebiegiem, bacząc, aby zostały wyjaśnione wszystkie...
 • Art. 367. kpk
  Art. 367. § 1.  Przewodniczący umożliwia stronom wypowiedzenie się co do każdej kwestii podlegającej rozstrzygnięciu. § 2.  Jeżeli w...
 • Art. 368. kpk
  Art. 368.  O przychylnym załatwieniu wniosku dowodowego strony, któremu inna strona nie sprzeciwiła się, rozstrzyga ostatecznie...
 • Art. 369. kpk
  Art. 369.  Dowody na poparcie oskarżenia powinny być w miarę możności przeprowadzone przed dowodami służącymi do obrony.
 • Art. 370. kpk
  Art. 370. § 1.   Po swobodnym wypowiedzeniu się osoby przesłuchiwanej na wezwanie przewodniczącego, stosownie do art. 171 § 1, mogą...
 • Art. 371. kpk
  Art. 371. § 1.  Przy przesłuchaniu świadka nie powinni być obecni świadkowie, którzy jeszcze nie zostali przesłuchani. § 2....
 • Art. 372. kpk
  Art. 372.  Przewodniczący wydaje wszelkie zarządzenia niezbędne do utrzymania na sali sądowej spokoju i porządku.
 • Art. 373. kpk
  Art. 373.   Od zarządzeń przewodniczącego wydanych na rozprawie głównej przysługuje odwołanie do składu orzekającego, chyba że sąd...
 • Art. 374. kpk
  Art. 374. § 1.  Obecność oskarżonego na rozprawie głównej jest obowiązkowa, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. § 2.  Przewodniczący...
 • Art. 375. kpk
  Art. 375. § 1 . Jeżeli oskarżony pomimo upomnienia go przez przewodniczącego zachowuje się nadal w sposób zakłócający porządek rozprawy...
 • Art. 376. kpk
  Art. 376. § 1.   Jeżeli oskarżony, który złożył już wyjaśnienia, opuścił salę rozprawy bez zezwolenia przewodniczącego, sąd może...
 • Art. 377. kpk
  Art. 377. § 1.  Jeżeli oskarżony wprawił się ze swej winy w stan niezdolności do udziału w rozprawie lub w posiedzeniu, w którym jego...
 • Art. 378. kpk
  Art. 378.  § 1.  Jeżeli w sprawie, w której oskarżony musi mieć obrońcę i korzysta z obrony z wyboru, obrońca lub oskarżony wypowiada...
 • Art. 379. kpk
  Art. 379. § 1.  Gdy sąd wchodzi na salę lub ją opuszcza, wszyscy obecni wstają. § 2.  Wstaje również każda osoba, do której sąd się...
 • Art. 380. kpk
  Art. 380.  Przepisy dotyczące oskarżonego stosuje się odpowiednio do osoby, której prokurator zarzuca popełnienie czynu zabronionego w...
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 344. kpk
  Art. 344.  Jeżeli oskarżony jest tymczasowo aresztowany, sąd z urzędu rozstrzyga o utrzymaniu, zmianie lub uchyleniu tego środka. W...
 • Art. 347. kpk
  Art. 347.  W dalszym postępowaniu sąd nie jest związany ani oceną faktyczną, ani prawną przyjętą za podstawę postanowień i zarządzeń...
 • Art. 349. kpk
  Art. 349.  Prezes sądu może wnieść sprawę na posiedzenie, jeżeli ze względu na zawiłość sprawy lub z innych ważnych powodów uzna, że...
 • Art. 354. kpk
  Art. 354.  W wypadku wniosku prokuratora o umorzenie postępowania z powodu niepoczytalności sprawcy i o zastosowanie środków...
 • Art. 355. kpk
  Art. 355.  Rozprawa odbywa się jawnie. Ograniczenia jawności określa ustawa.