Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
 • DZIAŁ VI Środki przymusu
 • Rozdział 31 Kary porządkowe
 • Art. 285. kpk
  Art. 285. § 1.   Na świadka, biegłego, tłumacza lub specjalistę, który bez należytego usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie...
 • Art. 286. kpk
  Art. 286.  Karę pieniężną należy uchylić, jeżeli ukarany dostatecznie usprawiedliwi swe niestawiennictwo lub samowolne oddalenie się....
 • Art. 287. kpk
  Art. 287. § 1.   Przepis art. 285 § 1 stosuje się odpowiednio do osoby, która bezpodstawnie uchyla się od złożenia zeznania,...
 • Art. 288. kpk
  Art. 288. § 1.  W razie uchybienia przez żołnierza w czynnej służbie obowiązkom określonym w art. 285 § 1 i art. 287 sąd lub...
 • Art. 289. kpk
  Art. 289. § 1 .  Osobę, w tym obrońcę, pełnomocnika lub oskarżyciela publicznego, która przez niewykonanie obowiązków wymienionych w...
 • Art. 290. kpk
  Art. 290. § 1.  Postanowienia przewidziane w niniejszym rozdziale wydaje sąd, a w postępowaniu przygotowawczym także prokurator....
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 244. kpk
  Art. 244. § 1.   Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona...
 • Art. 245. kpk
  Art. 245. § 1.  Zatrzymanemu na jego żądanie należy niezwłocznie umożliwić nawiązanie w dostępnej formie kontaktu z adwokatem, a także...
 • Art. 247. kpk
  Art. 247.  § 1.  Prokurator może zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa,...
 • Art. 253. kpk
  Art. 253. § 1.  Środek zapobiegawczy należy niezwłocznie uchylić lub zmienić, jeżeli ustaną przyczyny, wskutek których został on...
 • Art. 263. kpk
  Art. 263.  § 1 . W postępowaniu przygotowawczym sąd, stosując tymczasowe aresztowanie, oznacza jego termin na okres nie dłuższy niż 3...