Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
 • DZIAŁ VI Środki przymusu
 • Rozdział 31 Kary porządkowe
 • Art. 285. kpk
  Art. 285. § 1.   Na świadka, biegłego, tłumacza lub specjalistę, który bez należytego usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie...
 • Art. 286. kpk
  Art. 286.  Karę pieniężną należy uchylić, jeżeli ukarany dostatecznie usprawiedliwi swe niestawiennictwo lub samowolne oddalenie się....
 • Art. 287. kpk
  Art. 287. § 1.   Przepis art. 285 § 1 stosuje się odpowiednio do osoby, która bezpodstawnie uchyla się od złożenia zeznania,...
 • Art. 288. kpk
  Art. 288. § 1.  W razie uchybienia przez żołnierza w czynnej służbie obowiązkom określonym w art. 285 § 1 i art. 287 sąd lub...
 • Art. 289. kpk
  Art. 289. § 1 .  Osobę, w tym obrońcę, pełnomocnika lub oskarżyciela publicznego, która przez niewykonanie obowiązków wymienionych w...
 • Art. 290. kpk
  Art. 290. § 1.  Postanowienia przewidziane w niniejszym rozdziale wydaje sąd, a w postępowaniu przygotowawczym także prokurator....
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 243. kpk
  Art. 243. § 1 . Każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu...
 • Art. 254. kpk
  Art. 254.  § 1.   Oskarżony może składać w każdym czasie wniosek o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego; w przedmiocie wniosku...
 • Art. 255. kpk
  Art. 255.  Zawieszenie postępowania nie stoi na przeszkodzie orzekaniu co do środków zapobiegawczych.
 • Art. 259. kpk
  Art. 259. § 1.  Jeżeli szczególne względy nie stoją temu na przeszkodzie, należy odstąpić od tymczasowego aresztowania, zwłaszcza gdy...
 • Art. 261. kpk
  Art. 261. § 1.  O zastosowaniu tymczasowego aresztowania sąd jest obowiązany bezzwłocznie zawiadomić osobę najbliższą dla oskarżonego;...