Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
 • DZIAŁ VI Środki przymusu
 • Rozdział 30 List żelazny
 • Art. 281. kpk
  Art. 281.   Jeżeli oskarżony przebywający za granicą złoży oświadczenie, że stawi się do sądu lub do prokuratora w oznaczonym terminie...
 • Art. 282. kpk
  Art. 282. § 1.  List żelazny zapewnia oskarżonemu pozostawanie na wolności aż do prawomocnego ukończenia postępowania, jeżeli...
 • Art. 283. kpk
  Art. 283. § 1.  Wydanie listu żelaznego można uzależnić od złożenia poręczenia majątkowego. § 2.  W razie odwołania listu żelaznego...
 • Art. 284. kpk
  Art. 284. § 1.  § 2.  Na postanowienia sądu wydane w trybie art. 282 § 2 i art. 283 § 2 przysługuje zażalenie.  
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 244. kpk
  Art. 244. § 1.   Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona...
 • Art. 252. kpk
  Art. 252. § 1.  Na postanowienie w przedmiocie środka zapobiegawczego przysługuje zażalenie na zasadach ogólnych, z wyjątkiem, o którym...
 • Art. 254. kpk
  Art. 254.  § 1.   Oskarżony może składać w każdym czasie wniosek o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego; w przedmiocie wniosku...
 • Art. 264. kpk
  Art. 264. § 1.  W razie uniewinnienia oskarżonego, umorzenia lub warunkowego umorzenia postępowania, warunkowego zawieszenia wykonania...
 • Art. 266. kpk
  Art. 266. § 1.  Poręczenie majątkowe w postaci pieniędzy, papierów wartościowych, zastawu lub hipoteki może złożyć oskarżony albo inna...