Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
 • DZIAŁ VI Środki przymusu
 • Rozdział 30 List żelazny
 • Art. 281. kpk
  Art. 281.   Jeżeli oskarżony przebywający za granicą złoży oświadczenie, że stawi się do sądu lub do prokuratora w oznaczonym terminie...
 • Art. 282. kpk
  Art. 282. § 1.  List żelazny zapewnia oskarżonemu pozostawanie na wolności aż do prawomocnego ukończenia postępowania, jeżeli...
 • Art. 283. kpk
  Art. 283. § 1.  Wydanie listu żelaznego można uzależnić od złożenia poręczenia majątkowego. § 2.  W razie odwołania listu żelaznego...
 • Art. 284. kpk
  Art. 284. § 1.  § 2.  Na postanowienia sądu wydane w trybie art. 282 § 2 i art. 283 § 2 przysługuje zażalenie.  
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 245. kpk
  Art. 245. § 1.  Zatrzymanemu na jego żądanie należy niezwłocznie umożliwić nawiązanie w dostępnej formie kontaktu z adwokatem, a także...
 • Art. 249. kpk
  Art. 249. § 1.  Środki zapobiegawcze można stosować w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo także w celu...
 • Art. 254. kpk
  Art. 254.  § 1.   Oskarżony może składać w każdym czasie wniosek o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego; w przedmiocie wniosku...
 • Art. 258. kpk
  Art. 258. § 1 . Tymczasowe aresztowanie może nastąpić, jeżeli: 1) zachodzi uzasadniona obawa ucieczki lub ukrywania się oskarżonego,...
 • Art. 269. kpk
  Art. 269. § 1.  Ulegające przepadkowi przedmioty poręczenia lub ściągnięte sumy poręczenia majątkowego przekazuje się lub przelewa na...