Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
 • DZIAŁ VI Środki przymusu
 • Rozdział 28 Środki zapobiegawcze
 • Art. 249. kpk
  Art. 249. § 1.  Środki zapobiegawcze można stosować w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo także w celu...
 • Art. 250. kpk
  Art. 250. § 1.  Tymczasowe aresztowanie może nastąpić tylko na mocy postanowienia sądu. § 2.  Tymczasowe aresztowanie stosuje w...
 • Art. 251. kpk
  Art. 251. § 1.  W postanowieniu o zastosowaniu środka zapobiegawczego należy wymienić osobę, zarzucany jej czyn, jego kwalifikację...
 • Art. 252. kpk
  Art. 252. § 1.  Na postanowienie w przedmiocie środka zapobiegawczego przysługuje zażalenie na zasadach ogólnych, z wyjątkiem, o którym...
 • Art. 253. kpk
  Art. 253. § 1.  Środek zapobiegawczy należy niezwłocznie uchylić lub zmienić, jeżeli ustaną przyczyny, wskutek których został on...
 • Art. 254. kpk
  Art. 254.  § 1.   Oskarżony może składać w każdym czasie wniosek o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego; w przedmiocie wniosku...
 • Art. 255. kpk
  Art. 255.  Zawieszenie postępowania nie stoi na przeszkodzie orzekaniu co do środków zapobiegawczych.
 • Art. 256. kpk
  Art. 256.  Nadzór nad prawidłowością zatrzymania i wykonania środków zapobiegawczych sprawuje sąd, a w postępowaniu przygotowawczym -...
 • Art. 257. kpk
  Art. 257. § 1.  Tymczasowego aresztowania nie stosuje się, jeżeli wystarczający jest inny środek zapobiegawczy. § 2.  Stosując...
 • Art. 258. kpk
  Art. 258. § 1 . Tymczasowe aresztowanie może nastąpić, jeżeli: 1) zachodzi uzasadniona obawa ucieczki lub ukrywania się oskarżonego,...
 • Art. 259. kpk
  Art. 259. § 1.  Jeżeli szczególne względy nie stoją temu na przeszkodzie, należy odstąpić od tymczasowego aresztowania, zwłaszcza gdy...
 • Art. 260. kpk
  Art. 260.  Jeżeli stan zdrowia oskarżonego tego wymaga, tymczasowe aresztowanie może być wykonywane tylko w postaci umieszczenia w...
 • Art. 261. kpk
  Art. 261. § 1.  O zastosowaniu tymczasowego aresztowania sąd jest obowiązany bezzwłocznie zawiadomić osobę najbliższą dla oskarżonego;...
 • Art. 262. kpk
  Art. 262. § 1.  Sąd stosujący tymczasowe aresztowanie ma obowiązek: 1) zawiadomienia o tym sądu opiekuńczego, jeżeli zachodzi...
 • Art. 263. kpk
  Art. 263.  § 1 . W postępowaniu przygotowawczym sąd, stosując tymczasowe aresztowanie, oznacza jego termin na okres nie dłuższy niż 3...
 • Art. 264. kpk
  Art. 264. § 1.  W razie uniewinnienia oskarżonego, umorzenia lub warunkowego umorzenia postępowania, warunkowego zawieszenia wykonania...
 • Art. 265. kpk
  Art. 265.  Okres tymczasowego aresztowania liczy się od dnia zatrzymania.
 • Art. 266. kpk
  Art. 266. § 1.  Poręczenie majątkowe w postaci pieniędzy, papierów wartościowych, zastawu lub hipoteki może złożyć oskarżony albo inna...
 • Art. 267. kpk
  Art. 267.  Osobę składającą poręczenie majątkowe zawiadamia się o każdorazowym wezwaniu oskarżonego do stawiennictwa; do osoby...
 • Art. 268. kpk
  Art. 268. § 1.  Stanowiące przedmiot poręczenia wartości majątkowe lub zobowiązania ulegają przepadkowi albo ściągnięciu w razie...
 • Art. 269. kpk
  Art. 269. § 1.  Ulegające przepadkowi przedmioty poręczenia lub ściągnięte sumy poręczenia majątkowego przekazuje się lub przelewa na...
 • Art. 270. kpk
  Art. 270. § 1.  O przepadku przedmiotu poręczenia lub ściągnięciu sumy poręczenia orzeka z urzędu sąd, przed którym postępowanie się...
 • Art. 271. kpk
  Art. 271. § 1 .  Od pracodawcy, u którego oskarżony jest zatrudniony, od kierownictwa szkoły lub uczelni, których oskarżony jest...
 • Art. 272. kpk
  Art. 272.   Poręczenie, że oskarżony stawi się na każde wezwanie i nie będzie w sposób bezprawny utrudniał postępowania, można także...
 • Art. 273. kpk
  Art. 273. § 1.  Przy odbieraniu poręczenia zawiadamia się udzielającego poręczenia lub wykonującego obowiązki poręczającego o treści...
 • Art. 274. kpk
  Art. 274.   Jeżeli mimo poręczenia oskarżony nie stawi się na wezwanie lub w inny bezprawny sposób będzie utrudniał postępowanie, organ...
 • Art. 275. kpk
  Art. 275. § 1.  Tytułem środka zapobiegawczego można oddać oskarżonego pod dozór Policji, a oskarżonego żołnierza - pod dozór...
 • Art. 276. kpk
  Art. 276.  Tytułem środka zapobiegawczego można zawiesić oskarżonego w czynnościach służbowych lub w wykonywaniu zawodu albo nakazać...
 • Art. 277. kpk
  Art. 277. § 1.  W razie uzasadnionej obawy ucieczki można zastosować w charakterze środka zapobiegawczego zakaz opuszczania przez...
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 257. kpk
  Art. 257. § 1.  Tymczasowego aresztowania nie stosuje się, jeżeli wystarczający jest inny środek zapobiegawczy. § 2.  Stosując...
 • Art. 262. kpk
  Art. 262. § 1.  Sąd stosujący tymczasowe aresztowanie ma obowiązek: 1) zawiadomienia o tym sądu opiekuńczego, jeżeli zachodzi...
 • Art. 265. kpk
  Art. 265.  Okres tymczasowego aresztowania liczy się od dnia zatrzymania.
 • Art. 266. kpk
  Art. 266. § 1.  Poręczenie majątkowe w postaci pieniędzy, papierów wartościowych, zastawu lub hipoteki może złożyć oskarżony albo inna...
 • Art. 270. kpk
  Art. 270. § 1.  O przepadku przedmiotu poręczenia lub ściągnięciu sumy poręczenia orzeka z urzędu sąd, przed którym postępowanie się...
Ostatnie wątki na forum