Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
 • DZIAŁ VI Środki przymusu
 • Rozdział 27 Zatrzymanie
 • Art. 243. kpk
  Art. 243. § 1 . Każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu...
 • Art. 244. kpk
  Art. 244. § 1.   Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona...
 • Art. 245. kpk
  Art. 245. § 1.  Zatrzymanemu na jego żądanie należy niezwłocznie umożliwić nawiązanie w dostępnej formie kontaktu z adwokatem, a także...
 • Art. 246. kpk
  Art. 246. § 1.   Zatrzymanemu przysługuje zażalenie do sądu. W zażaleniu zatrzymany może się domagać zbadania zasadności, legalności...
 • Art. 247. kpk
  Art. 247.  § 1.  Prokurator może zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa,...
 • Art. 248. kpk
  Art. 248. § 1.  Zatrzymanego należy natychmiast zwolnić, gdy ustanie przyczyna zatrzymania, a także jeżeli w ciągu 48 godzin od chwili...
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 249. kpk
  Art. 249. § 1.  Środki zapobiegawcze można stosować w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo także w celu...
 • Art. 251. kpk
  Art. 251. § 1.  W postanowieniu o zastosowaniu środka zapobiegawczego należy wymienić osobę, zarzucany jej czyn, jego kwalifikację...
 • Art. 259. kpk
  Art. 259. § 1.  Jeżeli szczególne względy nie stoją temu na przeszkodzie, należy odstąpić od tymczasowego aresztowania, zwłaszcza gdy...
 • Art. 262. kpk
  Art. 262. § 1.  Sąd stosujący tymczasowe aresztowanie ma obowiązek: 1) zawiadomienia o tym sądu opiekuńczego, jeżeli zachodzi...
 • Art. 275. kpk
  Art. 275. § 1.  Tytułem środka zapobiegawczego można oddać oskarżonego pod dozór Policji, a oskarżonego żołnierza - pod dozór...