Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
 • DZIAŁ VI Środki przymusu
 • Rozdział 27 Zatrzymanie
 • Art. 243. kpk
  Art. 243. § 1 . Każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu...
 • Art. 244. kpk
  Art. 244. § 1.   Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona...
 • Art. 245. kpk
  Art. 245. § 1.  Zatrzymanemu na jego żądanie należy niezwłocznie umożliwić nawiązanie w dostępnej formie kontaktu z adwokatem, a także...
 • Art. 246. kpk
  Art. 246. § 1.   Zatrzymanemu przysługuje zażalenie do sądu. W zażaleniu zatrzymany może się domagać zbadania zasadności, legalności...
 • Art. 247. kpk
  Art. 247.  § 1.  Prokurator może zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa,...
 • Art. 248. kpk
  Art. 248. § 1.  Zatrzymanego należy natychmiast zwolnić, gdy ustanie przyczyna zatrzymania, a także jeżeli w ciągu 48 godzin od chwili...
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 254. kpk
  Art. 254.  § 1.   Oskarżony może składać w każdym czasie wniosek o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego; w przedmiocie wniosku...
 • Art. 262. kpk
  Art. 262. § 1.  Sąd stosujący tymczasowe aresztowanie ma obowiązek: 1) zawiadomienia o tym sądu opiekuńczego, jeżeli zachodzi...
 • Art. 263. kpk
  Art. 263.  § 1 . W postępowaniu przygotowawczym sąd, stosując tymczasowe aresztowanie, oznacza jego termin na okres nie dłuższy niż 3...
 • Art. 266. kpk
  Art. 266. § 1.  Poręczenie majątkowe w postaci pieniędzy, papierów wartościowych, zastawu lub hipoteki może złożyć oskarżony albo inna...
 • Art. 277. kpk
  Art. 277. § 1.  W razie uzasadnionej obawy ucieczki można zastosować w charakterze środka zapobiegawczego zakaz opuszczania przez...