Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
 • DZIAŁ IX Postępowanie odwoławcze
 • Rozdział 50 Zażalenie
 • Art. 459. kpk
  Art. 459. § 1.  Zażalenie przysługuje na postanowienia sądu zamykające drogę do wydania wyroku, chyba że ustawa stanowi inaczej. §...
 • Art. 460. kpk
  Art. 460.  Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty ogłoszenia postanowienia, a jeżeli ustawa nakazuje doręczenie postanowienia -...
 • Art. 461. kpk
  Art. 461. § 1.  Do zażalenia na postanowienie kończące postępowanie, sporządzonego przez prokuratora, obrońcę, lub pełnomocnika,...
 • Art. 462. kpk
  Art. 462. § 1 . Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, zażalenie nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego postanowienia; sąd jednak, który je...
 • Art. 463. kpk
  Art. 463. § 1.  Sąd, na którego postanowienie złożono zażalenie, może je uwzględnić, jeżeli orzeka w tym samym składzie, w którym wydał...
 • Art. 464. kpk
  Art. 464.  § 1.  Strony oraz obrońcy i pełnomocnicy mają prawo wziąć udział w posiedzeniu sądu odwoławczego rozpoznającego zażalenie na...
 • Art. 465. kpk
  Art. 465. § 1.   Przepisy dotyczące zażaleń na postanowienia sądu stosuje się odpowiednio do zażaleń na postanowienia prokuratora i...
 • Art. 466. kpk
  Art. 466. § 1 . Przepisy dotyczące zażaleń na postanowienia stosuje się odpowiednio do zażaleń na zarządzenia. § 2 . Zażalenie na...
 • Art. 467. kpk
  Art. 467. § 1.  Przepisy rozdziału niniejszego stosuje się odpowiednio do przewidzianych w ustawie zażaleń na czynności lub zaniechanie...
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 425. kpk
  Art. 425. § 1.   Od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji przysługuje środek odwoławczy stronom, podmiotowi określonemu...
 • Art. 431. kpk
  Art. 431. § 1.  Środek odwoławczy można cofnąć. § 2.  Oskarżony może cofnąć wniesiony na jego korzyść środek odwoławczy, chyba że...
 • Art. 436. kpk
  Art. 436.  Sąd może ograniczyć rozpoznanie środka odwoławczego tylko do poszczególnych uchybień, podniesionych przez stronę lub...
 • Art. 441. kpk
  Art. 441. § 1.  Jeżeli przy rozpoznawaniu środka odwoławczego wyłoni się zagadnienie prawne wymagające zasadniczej wykładni ustawy, sąd...
 • Art. 442. kpk
  Art. 442. § 1 . Sąd, któremu przekazano sprawę do ponownego rozpoznania, orzeka w granicach, w jakich nastąpiło przekazanie. Uchylenie...