Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
 • DZIAŁ IX Postępowanie odwoławcze
 • Rozdział 49 Apelacja
 • Art. 444. kpk
  Art. 444.   Od wyroku sądu pierwszej instancji stronom, podmiotowi określonemu w art. 416, a pokrzywdzonemu od wyroku warunkowo...
 • Art. 445. kpk
  Art. 445. § 1 . Termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z...
 • Art. 446. kpk
  Art. 446. § 1.   Apelacja od wyroku sądu okręgowego, która nie pochodzi od prokuratora lub osoby wymienionej w art. 88 § 2 i 3, powinna...
 • Art. 447. kpk
  Art. 447. § 1.  Apelację co do winy uważa się za zwróconą przeciwko całości wyroku. § 2.  Apelację co do kary uważa się za zwróconą...
 • Art. 448. kpk
  Art. 448. § 1.  O przyjęciu apelacji zawiadamia się prokuratora oraz obrońców i pełnomocników, a także strony, po czym akta przekazuje...
 • Art. 449. kpk
  Art. 449.  Sąd odwoławczy rozpoznaje sprawę na rozprawie, a w wypadkach przewidzianych przez ustawę - na posiedzeniu.
 • Art. 449a kpk
  Art. 449a .  W wypadku określonym w art. 423 § 1a przed wydaniem orzeczenia sąd odwoławczy może zwrócić sprawę sądowi pierwszej...
 • Art. 450. kpk
  Art. 450. § 1 . Udział w rozprawie prokuratora, a obrońcy w wypadkach określonych w art. 79 i 80 jest obowiązkowy. § 2.  Udział w...
 • Art. 451. kpk
  Art. 451.   Sąd odwoławczy, na wniosek oskarżonego pozbawionego wolności, zarządza sprowadzenie go na rozprawę, chyba że uzna za...
 • Art. 452. kpk
  Art. 452. § 1.  Sąd odwoławczy nie może przeprowadzić postępowania dowodowego co do istoty sprawy. § 2.  Sąd odwoławczy może jednak...
 • Art. 453. kpk
  Art. 453. § 1.  Przewód sądowy w sądzie odwoławczym rozpoczyna ustne sprawozdanie, w którym sędzia sprawozdawca przedstawia przebieg i...
 • Art. 454. kpk
  Art. 454. § 1.  Sąd odwoławczy nie może skazać oskarżonego, który został uniewinniony w pierwszej instancji lub co do którego w...
 • Art. 455. kpk
  Art. 455.  Nie zmieniając ustaleń faktycznych, sąd odwoławczy poprawia błędną kwalifikację prawną niezależnie od granic zaskarżenia i...
 • Art. 456. kpk
  Art. 456.  O utrzymaniu w mocy, uchyleniu lub zmianie wyroku sądu pierwszej instancji sąd odwoławczy orzeka wyrokiem.
 • Art. 457. kpk
  Art. 457.  § 1.  Uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie 14 dni. § 2.  Jeżeli sąd utrzymuje zaskarżony wyrok w mocy,...
 • Art. 458. kpk
  Art. 458.  Przepisy dotyczące postępowania przed sądem pierwszej instancji stosuje się odpowiednio w postępowaniu przed sądem...
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 430. kpk
  Art. 430. § 1.  Sąd odwoławczy pozostawia bez rozpoznania przyjęty środek odwoławczy, jeżeli zachodzą okoliczności określone w art. 429...
 • Art. 433. kpk
  Art. 433. § 1.  Sąd odwoławczy rozpoznaje sprawę w granicach środka odwoławczego, a w zakresie szerszym o tyle, o ile ustawa to...
 • Art. 434. kpk
  Art. 434. § 1.  Sąd odwoławczy może orzec na niekorzyść oskarżonego tylko wtedy, gdy wniesiono na jego niekorzyść środek odwoławczy, a...
 • Art. 436. kpk
  Art. 436.  Sąd może ograniczyć rozpoznanie środka odwoławczego tylko do poszczególnych uchybień, podniesionych przez stronę lub...
 • Art. 449. kpk
  Art. 449.  Sąd odwoławczy rozpoznaje sprawę na rozprawie, a w wypadkach przewidzianych przez ustawę - na posiedzeniu.