Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
 • DZIAŁ IX Postępowanie odwoławcze
 • Rozdział 48 Przepisy ogólne
 • Art. 425. kpk
  Art. 425. § 1.   Od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji przysługuje środek odwoławczy stronom, podmiotowi określonemu...
 • Art. 426. kpk
  Art. 426. § 1.  Od orzeczeń wydanych przez sąd odwoławczy na skutek odwołania nie przysługuje środek odwoławczy. § 2.  Od innych...
 • Art. 427. kpk
  Art. 427. § 1.  Odwołujący się powinien wskazać zaskarżone rozstrzygnięcie lub ustalenie, a także podać, czego się domaga. § 2....
 • Art. 428. kpk
  Art. 428. § 1.  Środek odwoławczy wnosi się na piśmie do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie. § 2 . Strona może złożyć pisemną...
 • Art. 429. kpk
  Art. 429. § 1.  Prezes sądu pierwszej instancji odmawia przyjęcia środka odwoławczego, jeżeli wniesiony został po terminie lub przez...
 • Art. 430. kpk
  Art. 430. § 1.  Sąd odwoławczy pozostawia bez rozpoznania przyjęty środek odwoławczy, jeżeli zachodzą okoliczności określone w art. 429...
 • Art. 431. kpk
  Art. 431. § 1.  Środek odwoławczy można cofnąć. § 2.  Oskarżony może cofnąć wniesiony na jego korzyść środek odwoławczy, chyba że...
 • Art. 432. kpk
  Art. 432.   Cofnięty środek odwoławczy sąd odwoławczy pozostawia bez rozpoznania, chyba że zachodzi jedna z przyczyn wymienionych w...
 • Art. 433. kpk
  Art. 433. § 1.  Sąd odwoławczy rozpoznaje sprawę w granicach środka odwoławczego, a w zakresie szerszym o tyle, o ile ustawa to...
 • Art. 434. kpk
  Art. 434. § 1.  Sąd odwoławczy może orzec na niekorzyść oskarżonego tylko wtedy, gdy wniesiono na jego niekorzyść środek odwoławczy, a...
 • Art. 435. kpk
  Art. 435.  Sąd odwoławczy uchyla lub zmienia orzeczenie na korzyść współoskarżonych, choćby nie wnieśli środka odwoławczego, jeżeli je...
 • Art. 436. kpk
  Art. 436.  Sąd może ograniczyć rozpoznanie środka odwoławczego tylko do poszczególnych uchybień, podniesionych przez stronę lub...
 • Art. 437. kpk
  Art. 437. § 1.  Po rozpoznaniu środka odwoławczego sąd orzeka o utrzymaniu w mocy, zmianie lub uchyleniu zaskarżonego orzeczenia w...
 • Art. 438. kpk
  Art. 438.  Orzeczenie ulega uchyleniu lub zmianie w razie stwierdzenia: 1) obrazy przepisów prawa materialnego,   2) obrazy...
 • Art. 439. kpk
  Art. 439.  § 1.  Niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów oraz wpływu uchybienia na treść orzeczenia sąd odwoławczy...
 • Art. 439a. kpk
  Art. 439a.   Orzeczenia w sprawie o wykroczenie nie uchyla się z tego tylko powodu, że sąd orzekł w postępowaniu karnym zamiast w...
 • Art. 440. kpk
  Art. 440.  Jeżeli utrzymanie orzeczenia w mocy byłoby rażąco niesprawiedliwe, podlega ono zmianie na korzyść oskarżonego albo uchyleniu...
 • Art. 441. kpk
  Art. 441. § 1.  Jeżeli przy rozpoznawaniu środka odwoławczego wyłoni się zagadnienie prawne wymagające zasadniczej wykładni ustawy, sąd...
 • Art. 442. kpk
  Art. 442. § 1 . Sąd, któremu przekazano sprawę do ponownego rozpoznania, orzeka w granicach, w jakich nastąpiło przekazanie. Uchylenie...
 • Art. 443. kpk
  Art. 443.   W razie przekazania sprawy do ponownego rozpoznania wolno w dalszym postępowaniu wydać orzeczenie surowsze niż uchylone...
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 426. kpk
  Art. 426. § 1.  Od orzeczeń wydanych przez sąd odwoławczy na skutek odwołania nie przysługuje środek odwoławczy. § 2.  Od innych...
 • Art. 433. kpk
  Art. 433. § 1.  Sąd odwoławczy rozpoznaje sprawę w granicach środka odwoławczego, a w zakresie szerszym o tyle, o ile ustawa to...
 • Art. 446. kpk
  Art. 446. § 1.   Apelacja od wyroku sądu okręgowego, która nie pochodzi od prokuratora lub osoby wymienionej w art. 88 § 2 i 3, powinna...
 • Art. 448. kpk
  Art. 448. § 1.  O przyjęciu apelacji zawiadamia się prokuratora oraz obrońców i pełnomocników, a także strony, po czym akta przekazuje...
 • Art. 449. kpk
  Art. 449.  Sąd odwoławczy rozpoznaje sprawę na rozprawie, a w wypadkach przewidzianych przez ustawę - na posiedzeniu.