Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania administracyjnego
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1960 numer 30 poz. 168
Tytuł: Kodeks postępowania administracyjnego
Data ogłoszenia: 1960-06-25
Data wejscia w życie: 1960-06-25
  • DZIAŁ II Postępowanie
  • Rozdział 2 Protokoły i adnotacje
  • Art. 67. kpa
    Art. 67.   § 1.  Organ administracji publicznej sporządza zwięzły protokół z każdej czynności postępowania, mającej istotne znaczenie...
  • Art. 68. kpa
    Art. 68. § 1. Protokół sporządza się tak, aby z niego wynikało, kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał, kto i w jakim...
  • Art. 69. kpa
    Art. 69. § 1. Protokół przesłuchania powinien być odczytany i przedstawiony do podpisu osobie zeznającej niezwłocznie po złożeniu...
  • Art. 70. kpa
    Art. 70. Organ administracji publicznej może zezwolić na dołączenie do protokołu zeznania na piśmie, podpisanego przez zeznającego,...
  • Art. 71. kpa
    Art. 71. Skreśleń i poprawek w protokole należy tak dokonywać, aby wyrazy skreślone i poprawione były czytelne. Skreślenia i poprawki...
  • Art. 72. kpa
    Art. 72.  Czynności organu administracji publicznej, z których nie sporządza się protokołu, a które mają znaczenie dla sprawy lub toku...
Kodeks postępowania administracyjnego - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 64. kpa
    Art. 64. § 1. Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych,...
  • Art. 67. kpa
    Art. 67.   § 1.  Organ administracji publicznej sporządza zwięzły protokół z każdej czynności postępowania, mającej istotne znaczenie...
  • Art. 68. kpa
    Art. 68. § 1. Protokół sporządza się tak, aby z niego wynikało, kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał, kto i w jakim...
  • Art. 74. kpa
    Art. 74.   § 1. Przepisu art. 73 nie stosuje się do akt sprawy, objętych ochroną tajemnicy państwowej, a także do innych akt, które...
  • Art. 77. kpa
    Art. 77. § 1. Organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy. §...