Sygnatura dokumentu: Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1997 numer 98 poz. 602
Tytuł: Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym
Data ogłoszenia: 1997-08-19
Data wejscia w życie: 1997-08-19

Art. 80c. 1. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom, z zastrzeżeniem ust. 2:

1) Policji; 

1a) Inspekcji Transportu Drogowego; 

2) Żandarmerii Wojskowej; 

3) Straży Granicznej; 

4) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu; 

4a) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, 

5) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego; 

6) sądom; 

7) prokuraturze; 

8) organom kontroli skarbowej, organom celnym i wywiadowi skarbowemu; 

9) Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu; 

9a) Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; 

9b) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - w celu umożliwienia zabezpieczenia ustawowym prawem zastawu należności z tytułu składek, do których poboru Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest zobowiązany; 

10) organom właściwym w sprawach rejestracji pojazdów; 

10a) strażom gminnym (miejskim); 

11) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych; 

12) komornikom sądowym; 

13) administracyjnym organom egzekucyjnym oraz organom podatkowym; 

14) wojskowym komendantom uzupełnień; 

15) ministrowi właściwemu do spraw środowiska; 

16) ministrowi właściwemu do spraw transportu; 

17) ministrowi właściwemu do spraw łączności; 

18) Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego. 

2. Dane lub informacje o pojazdach, o których mowa w art. 73 ust. 3, udostępnia się wyłącznie podmiotom określonym w ust. 1 pkt 1-8.

3. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się także na wniosek właściciela lub posiadacza pojazdu wymienionego w art. 73 ust. 5, których one dotyczą.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może udostępnić dane lub informacje zgromadzone w ewidencji innym podmiotom niż wymienione w ust. 1-3, w tym osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, jeżeli wykażą swój uzasadniony interes.

5. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji mogą być udostępnione do celów komercyjnych, statystycznych lub badawczych w formie uzgodnionej przez strony, w sposób wykluczający możliwość identyfikacji osób lub pojazdów, z zachowaniem trybu określonego w ust. 4.

6. Dane lub informacje zebrane w ewidencji udostępnia się, z zastrzeżeniem ust. 7, na pisemny, uzasadniony wniosek zainteresowanego podmiotu.

7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na udostępnienie danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji podmiotom, o których mowa w ust. 1, albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

1) posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane lub informacje uzyskał; 

2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych lub informacji niezgodnie z celem ich uzyskania; 

3) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności. 

8. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, kierując się potrzebami ujednolicenia wniosków oraz usprawnienia procesu udostępniania danych z centralnej ewidencji pojazdów, określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku, o którym mowa w ust. 3 i 6.

Ostatnie wątki na forum