Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

Sygnatura dokumentu: Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1997 numer 98 poz. 602
Tytuł: Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym
Data ogłoszenia: 1997-08-19
Data wejscia w życie: 1997-08-19

Art. 79a. 1. Rzeczoznawcą samochodowym jest osoba, która:

1)

2) posiada wyższe wykształcenie; 

3) posiada 5-letnią wymaganą praktykę zawodową w dziedzinie związanej z motoryzacją; 

4) posiada prawo jazdy kategorii A, B oraz C1 lub C; 

5) nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne; 

6) posiada certyfikat w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji; 

7) została wpisana na listę rzeczoznawców samochodowych. 

2. Minister właściwy do spraw transportu wpisuje na listę rzeczoznawców samochodowych osobę, która spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2-6, i potwierdza wpis, wydając zaświadczenie.

3. Wpis dokonywany jest za opłatą, na okres wynikający z terminu ważności certyfikatu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.

4. Na liście rzeczoznawców samochodowych umieszcza się imię i nazwisko rzeczoznawcy oraz jego numer identyfikacyjny.

5. Lista rzeczoznawców jest ogólnie dostępna.

6. Minister właściwy do spraw transportu prowadzi ewidencję i listę rzeczoznawców samochodowych.

7. Minister właściwy do spraw transportu skreśla rzeczoznawcę z listy rzeczoznawców samochodowych:

1) po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3; 

2) niespełniającego wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 2-6; 

3) w razie śmierci rzeczoznawcy. 

8. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty za wpis na listę rzeczoznawców samochodowych oraz wzory dokumentów z tym związanych, w szczególności zaświadczenia potwierdzającego wpis.

Ostatnie wątki na forum