Sygnatura dokumentu: Kodeks cywilny
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1964 numer 16 poz. 93
Tytuł: Kodeks cywilny
Data ogłoszenia: 1964-05-18
Data wejscia w życie: 1964-05-18
 • Dział IV ZASTAW
 • Rozdział II Zastaw na prawach
 • Art. 327. kc
  Art. 327. Przedmiotem zastawu mogą być także prawa, jeżeli są zbywalne.
 • Art. 328. kc
  Art. 328. Do zastawu na prawach stosuje się odpowiednio przepisy o zastawie na rzeczach ruchomych z zachowaniem przepisów rozdziału...
 • Art. 329. kc
  Art. 329. § 1. Do ustanowienia zastawu na prawie stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu tego prawa. Jednakże umowa o...
 • Art. 331. kc
  Art. 331. § 1. Jeżeli wymagalność wierzytelności obciążonej zależy od wypowiedzenia przez wierzyciela, zastawca może dokonać...
 • Art. 332. kc
  Art. 332. W razie spełnienia świadczenia zastaw na wierzytelności przechodzi na przedmiot świadczenia.
 • Art. 333. kc
  Art. 333. Do odbioru świadczenia uprawnieni są zastawca wierzytelności i zastawnik łącznie. Każdy z nich może żądać spełnienia...
 • Art. 334. kc
  Art. 334. Jeżeli dłużnik wierzytelności obciążonej zastawem spełnia świadczenie, zanim wierzytelność zabezpieczona stała się...
 • Art. 335. kc
  Art. 335. Jeżeli wierzytelność pieniężna zastawem zabezpieczona jest już wymagalna, zastawnik może żądać zamiast zapłaty, ażeby...
Kodeks cywilny - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 307. kc
  Art. 307. § 1. Do ustanowienia zastawu potrzebna jest umowa między właścicielem a wierzycielem oraz, z zastrzeżeniem wyjątków w...
 • Art. 308. kc
  Art. 308. Wierzytelność można także zabezpieczyć zastawem rejestrowym, który regulują odrębne przepisy.
 • Art. 312. kc
  Art. 312. Zaspokojenie zastawnika z rzeczy obciążonej następuje według przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym.
 • Art. 318. kc
  Art. 318. Zastawnik, któremu rzecz została wydana, powinien czuwać nad jej zachowaniem stosownie do przepisów o przechowaniu za...
 • Art. 320. kc
  Art. 320. Jeżeli zastawnik poczynił nakłady na rzecz, do których nie był obowiązany, stosuje się odpowiednio przepisy o prowadzeniu...