Prawo

Encyklopedia Prawa

Znaki legitymacyjne
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Znaki legitymacyjne
Znaki legitymacyjne należy rozumieć dokumenty bądź inne przedmioty, które stanowią dowód przysługiwania określonej osobie określonego uprawnienia . Znaki legitymacyjne mogą występować w postaci znaków imiennych bądź znaków, które nie wskazują imiennie osoby uprawnionej.

Kodeks cywilny reguluje, że przepisy o papierach wartościowych stosuje się odpowiednio do znaków legitymacyjnych stwierdzających obowiązek świadczenia. W razie utraty znaku legitymacyjnego stwierdzającego w swej treści obowiązek świadczenia na żądanie wierzyciela, dłużnik może uzależnić spełnienie świadczenia od wykazania uprawnienia przez osobę zgłaszającą takie żądanie.

Do znaku legitymacyjnego, który nie określa imiennie osoby uprawnionej, stosuje się odpowiednio przepisy o papierach wartościowych na okaziciela, chyba że co innego wynika z przepisów szczególnych.

Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: