Prawo

Encyklopedia Prawa

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego
Art. 448 Kodeksu Postępowania Cywilnego reguluje, że walne zgromadzenie może uchwalić podwyższenie kapitału zakładowego z zastrzeżeniem, że osoby, którym przyznano prawo do objęcia akcji, wykonają je na warunkach określonych w uchwale w trybie określonym w art. 448-452 (warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego).
Uchwała o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego może zostać powzięta w celu:
1) przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa albo
2) przyznania praw do objęcia akcji pracownikom, członkom zarządu lub rady nadzorczej w zamian za wkłady niepieniężne, stanowiące wierzytelności, jakie przysługują im z tytułu nabytych uprawnień do udziału w zysku spółki lub spółki zależnej, albo
3) przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych.
Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie może przekraczać dwukrotności kapitału zakładowego z chwili podejmowania uchwały.
Podwyższenie kapitału zakładowego w celu przyznania praw do objęcia akcji, może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, z uwzględnieniem przepisów o obligacjach.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: