Prawo

Encyklopedia Prawa

Prawa do akcji
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Prawa do akcji
Zgodnie z art. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, pod pojęciem prawa do akcji rozumie się papier wartościowy, z którego wynika uprawnienie do otrzymania, niemających formy dokumentu, akcji nowej emisji spółki publicznej, powstające z chwilą dokonania przydziału tych akcji i wygasające z chwilą zarejestrowania akcji w depozycie papierów wartościowych albo z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: