organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINOM - WYSZKÓW

 • KRS:0000227706
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINOM
 • Adres:07-200 WYSZKÓW, GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 40
 • Miasto:WYSZKÓW
 • Gmina:WYSZKÓW
 • Powiat:WYSZKOWSKI
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-09-15
 • Konto bankowe:31124056311111000050890169
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - WYSZKÓW
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE