organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA "DZIECIĘCY UŚMIECH" - SKIERNIEWICE

 • KRS:0000072690
 • Nazwa: FUNDACJA "DZIECIĘCY UŚMIECH"
 • Adres:96 - 100 SKIERNIEWICE, JAGIELLOŃSKA 30
 • Miasto:SKIERNIEWICE
 • Gmina:M. SKIERNIEWICE
 • Powiat:M. SKIERNIEWICE
 • Województwo:ŁÓDZKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-06-07
 • Adres WWW:http://www.dzieciecyusmiech.net
 • Konto bankowe:98124033211111000028543121
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - SKIERNIEWICE
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE