Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Zatrudnianie niepełnosprawnych, emerytów i rencistów, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/2
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - zatrudnianie niepełnosprawnych, emerytów i rencistów
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 53 poz. 323
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 18 poz. 116
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 14 poz. 92
  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 240 poz. 1756
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą i rolniczą
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 240 poz. 1755
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 194 poz. 1405
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 194 poz. 1404
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 82 poz. 559
  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 76 poz. 496
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 215 poz. 2186
  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 63 poz. 587
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 8 poz. 66
  Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 166 poz. 1616
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 125 poz. 1161
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania przy udzielaniu zakładom pracy chronionej pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 100 poz. 927
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym
  Więcej
nowsze 1 2
 • Adres publikacyjny: