Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Zatrudnianie cudzoziemców, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/2
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - zatrudnianie cudzoziemców
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 136 poz. 857
  Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 69 poz. 415
  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 195 poz. 1409
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 145 poz. 1018
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie koniecznego do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 116 poz. 805
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy i innej pracy zarobkowej cudzoziemcom
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 234 poz. 1694
  Ustawa z dnia 22 listopada 2006 r. o cudzoziemcach
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 160 poz. 1134
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie opłat za wydanie lub wymianę dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 160 poz. 1133
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie opłat za wydanie lub wymianę zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej oraz karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 156 poz. 1116
  Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 144 poz. 1043
  Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 141 poz. 1004
  Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie określenia przypadków, w których przyrzeczenie i zezwolenie na pracę cudzoziemca wydawane jest bez względu na sytuację na lokalnym rynku pracy i kryteria wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 141 poz. 1003
  Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca zatrudnionego przy realizacji usługi eksportowej świadczonej przez pracodawcę zagranicznego w Rzeczypospolitej Polskiej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 141 poz. 1002
  Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 164 poz. 1365
  Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 156 poz. 1641
  Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej
  Więcej
nowsze 1 2
 • Adres publikacyjny: