Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Ubezpieczenia społeczne, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/17
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - ubezpieczenia społeczne
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 141 poz. 892
  Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 128 poz. 820
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 115 poz. 728
  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 112 poz. 717
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 100 poz. 645
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 100 poz. 644
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 86 poz. 528
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 78 poz. 465
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 69 poz. 415
  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 67 poz. 411
  Ustawa z dnia 28 marca 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 50 poz. 291
  Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 28 poz. 164
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 28 poz. 163
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie wskaźników waloryzacji emerytur i rent w 2008 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 248 poz. 1847
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 245 poz. 1805
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie przekazywania przez instytucje finansowe oraz organ nadzoru półrocznych i rocznych informacji o prowadzonych indywidualnych kontach emerytalnych
  Więcej
nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 • Adres publikacyjny: