Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Przepisy wspólne, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/2
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - przepisy wspólne
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 112 poz. 717
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 78 poz. 465
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 67 poz. 411
  Ustawa z dnia 28 marca 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 240 poz. 1754
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 82 poz. 557
  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 35 poz. 219
  Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niekórych innych ustaw
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 11 poz. 74
  Ustawa z dnia 10 listopada 1998r o systemie ubezpieczeń społecznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 157 poz. 1119
  Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 286 poz. 2873
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie terminów, zakresu i trybu weryfikacji danych ubezpieczonych oraz sposobu postępowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w razie stwierdzenia ich niezgodności
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 216 poz. 2207
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 września 2004 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach wojskowych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych zwolnionych ze służby
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 203 poz. 2082
  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru legitymacji emeryta-rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 180 poz. 1866
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur lub rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 71 poz. 654
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielania zakładom ubezpieczeń informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rzecz których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, oraz sposobu ustalania wysokości opłat za udzielenie tych informacji
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 3 poz. 18
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 164 poz. 1586
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2003 r. w sprawie wzoru bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Więcej
nowsze 1 2
 • Adres publikacyjny: