Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Przepisy ogólne, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/2
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - przepisy ogólne
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 14 poz. 92
  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 212 poz. 1566
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w publicznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 181 poz. 1326
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2006 r. w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy w czynnej służbie wojskowej do przejazdów na koszt wojska
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 158 poz. 1121
  Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 97 poz. 673
  Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 79 poz. 550
  Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 42 poz. 292
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 66 poz. 604
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Agencji Wywiadu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 160 poz. 1560
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 90 poz. 844
  Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 139 poz. 1167
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 15 poz. 144
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego okres i wysokość pobieranego przez posłów lub senatorów uposażenia, dodatków do tego uposażenia i składek od tych świadczeń, składu zespołu powypadkowego badającego okoliczności i przyczyny wypadku przy sprawowaniu mandatu posła lub senatora oraz zakresu zadań Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu w stosunku do posłów i senatorów poszkodowanych w takim wypadku
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 1 poz. 8
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zaliczania okresów pobierania stypendiów sportowych do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze wynikające ze stosunku pracy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 26 poz. 235
  Rozporządzenie Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1998
  nr 21 poz. 94
  Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
  Więcej
nowsze 1 2
 • Adres publikacyjny: