Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Pracodawca, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - pracodawca
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 27 poz. 159
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie organizacji, sposobu, trybu i zakresu działania Krajowego Biura i Biur Terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 53 poz. 356
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 158 poz. 1121
  Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 32 poz. 279
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 90 poz. 844
  Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 34 poz. 310
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie wysokości, do jakiej składka na rzecz związku pracodawców jest zaliczana w koszty uzyskania przychodu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1998
  nr 115 poz. 744
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1998
  nr 21 poz. 94
  Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1996
  nr 62 poz. 286
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1996
  nr 60 poz. 282
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1991
  nr 55 poz. 235
  Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: