Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - Dz.U. rok 2002, nr 17, poz. 158
Dziennik Ustaw - rok 2002, nr 17, poz. 158 z dnia 2002-03-01
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobierania podatku.
Organ wydający:Minister Finansów
Status aktu prawnego:Uchylony
Data ogłoszenia:2002-03-01
Data wydania:2002-02-15
Data wejscia w życie:2002-03-01
Data obowiązywania:2002-01-01
Treść dokumentu:  pobierz treść dokumentu

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.
Pełna treść dokumentu: Dziennik Ustaw - rok 2002, nr 17, poz. 158 z dnia 2002-03-01
Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452) zarządza się, co następuje:


§ 1. Zarządza się zaniechanie poboru zryczałtowanego 2% podatku, o którym mowa w art. 52b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509), zwanej dalej "ustawą", od kwot stanowiących obrót kapitałowy w rozumieniu przepisów prawa dewizowego przekazywanych za granicę przez osoby fizyczne, niemające miejsca zamieszkania w Polsce, zwane dalej "nierezydentami".

§ 2. Zwalnia się płatników, o których mowa w art. 52b ust. 3 ustawy, z obowiązku poboru zryczałtowanego 2% podatku od kwot stanowiących obrót kapitałowy w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, przekazywanych za granicę przez nierezydentów.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 mają zastosowanie do obrotu kapitałowego dokonywanego od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Dziennik Ustaw nr 17 z 2002 roku - pozostałe dokumenty:
  • Adres publikacyjny: