Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2002, nr 17 z dnia 2002-03-01 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw - rok 2002, nr 17 z dnia 2002-03-01
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 017 poz. 154 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu środków przymusu bezpośredniego.  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 017 poz. 155 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne.  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 017 poz. 156 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do udostępnienia funkcjonariuszowi Straży Granicznej danych osobowych.  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 017 poz. 157 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie wojewódzkich komisji dialogu społecznego.  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 017 poz. 158 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobierania podatku.  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 017 poz. 159 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania regionalnych inspektoratów celnych.  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 017 poz. 160 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie trybu wydawania pozwoleń na prowadzenie działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów.  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 017 poz. 161 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w związku z wypadkami żeglugowymi na śródlądowych drogach wodnych.  / Minister Infrastruktury /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 017 poz. 162 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 017 poz. 163 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji odmian i udzielania ochrony wyłącznego prawa do odmiany oraz wytwarzania i kontroli materiału siewnego.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 017 poz. 164 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych.  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 017 poz. 165 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach.  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 017 poz. 166 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu pełnienia służby kandydackiej w Biurze Ochrony Rządu.  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 017 poz. 167 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w latach 2002-2003.  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
Więcej
 • Adres publikacyjny: