Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - Dz.U. rok 2000, nr 122, poz. 1331
Dziennik Ustaw - rok 2000, nr 122, poz. 1331
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, imiennego dokumentu będącego podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz stempla potwierdzającego na dokumencie wywóz towarów.
Organ wydający:Minister Finansów
Status aktu prawnego:Uchylony
Data wydania:2000-12-28
Data wejscia w życie:2001-01-01
Data obowiązywania:2001-01-01
Treść dokumentu:  pobierz treść dokumentu

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.
Pełna treść dokumentu: Dziennik Ustaw - rok 2000, nr 122, poz. 1331
Na podstawie art. 21e ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100 oraz z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107) zarządza się, co następuje:


§ 1. Określa się wzór:
  1)  znaku informującego podróżnych, o których mowa w art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,
  2)  imiennego dokumentu stanowiącego podstawę do dokonania zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym, zapłaconego przy nabyciu towarów, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,
  3)  stempla potwierdzającego na dokumencie, o którym mowa w pkt 2, wywóz towarów poza państwową granicę Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. W okresie do dnia 30 czerwca 2001 r. do potwierdzenia wywozu towarów poza państwową granicę Rzeczypospolitej Polskiej na dokumencie, o którym mowa w § 1 pkt 2, może być stosowana, na podstawie odrębnych przepisów, pieczęć "VAT", która jest używana w celu potwierdzenia wyprowadzenia towarów z polskiego obszaru celnego, lub pieczęć "Polska-Cło".

§ 3. W okresie do dnia 31 grudnia 2001 r. mogą być stosowane imienne dokumenty będące podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym, zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, imiennego dokumentu będącego podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz pieczęci potwierdzającej na dokumencie wywóz towarów (Dz. U. Nr 71, poz. 796 i Nr 109, poz. 1246 oraz z 2000 r. Nr 51, poz. 609).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WZÓR ZNAKU DO OZNACZANIA PUNKTÓW SPRZEDAŻY TOWARÓW, INFORMUJĄCEGO PODRÓŻNYCH O MOŻLIWOŚCI ZAKUPU TOWARÓW, OD KTÓRYCH PRZYSŁUGUJE ZWROT PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

(grafikę pominięto)

Opis:

Znak wykonany jest w formie naklejki samoprzylepnej o wymiarach 140 x 120 mm.

Tło: kolor biały.

Ramka: kolor zielony; szerokość 5 mm.

Litery: kolor czarny; wysokość liter w wyrazach "ZWROT VAT" i "TAX FREE" - 15 mm, a w wyrazach "DLA PODRÓŻNYCH" i "FOR TOURISTS" - 7 mm.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZÓR DOKUMENTU BĘDĄCEGO PODSTAWĄ DO ZWROTU PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PODRÓŻNYM

(grafikę pominięto)

OPIS WZORU DOKUMENTU - ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH

Dokument ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH jest dokumentem o formacie A4 zadrukowanym dwustronnie.
Dokument na obu stronach posiada tło koloru jasnozielonego, na którym widnieją powtarzające się napisy koloru białego ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH o wysokości 2 mm.
Na czołowej stronie w lewym górnym rogu umieszczony jest znak, o którym mowa w załączniku nr 1, pomniejszony w skali 1:6. W prawym górnym rogu na tym samym poziomie występuje napis POLSKA, natomiast pośrodku, również na tym samym poziomie, napis ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH, a pod nim TAX FREE FOR TOURISTS. Napisy POLSKA, ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH i TAX FREE FOR TOURISTS wykonane są w kolorze czarnym.
Poniżej z lewej strony znajduje się napis koloru czarnego: Pieczęć sprzedawcy zawierająca nazwę i adres oraz NIP. Ponad tym napisem zaznaczono miejsce na przystawienie pieczęci. Z prawej strony dokumentu umieszczono napis w kolorze czarnym: Miejscowość i data dokonania sprzedaży (miesiąc słownie). Ponad tym napisem zaznaczono miejsce na podanie tych informacji. Powyżej napisów Pieczęć sprzedawcy zawierająca nazwę i adres oraz NIP, oraz Miejscowość i data dokonania sprzedaży (miesiąc słownie), pośrodku dokumentu, znajduje się napis w kolorze czarnym: Nr dokumentu oraz zaznaczone miejsce na wpisanie numeru.
Niżej, pośrodku strony, zamieszczono zapisy w kolorze czarnym w następującej formie:
Nabywca:
Nazwisko/Surname/ ..........
Imię/Name/ ..........
Państwo/Country/ ..........
Dokładny adres/Address/ ..........
Nr paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość/Passport No or other identification document issued by/ ..........
Niżej zamieszczona jest tabela składająca się z dziewięciu wierszy i dziesięciu kolumn. W pierwszym wierszu tej tabeli (nagłówku) znajdują się napisy w kolorze czarnym, odpowiednio w każdej kolumnie, w następującej kolejności: Lp., Nazwa towaru, Symbol statystyczny towaru*, Jednostka miary, Ilość towaru, Cena jednostkowa bez podatku, Wartość towaru bez podatku, Stawka podatku VAT w %, Kwota podatku w zł, Wartość towaru z podatkiem VAT.
Siedem kolejnych wierszy pozostaje nie zapisanych. Dziewiąty wiersz składa się z trzech kolumn. W pierwszej kolumnie znajduje się zapis w kolorze czarnym: Razem, następne kolumny umieszczono odpowiednio pod kolumnami: Kwota podatku w zł, Wartość towaru z podatkiem VAT.
Pod tabelą znajduje się napis w kolorze czarnym o następującej treści:
*) Wypełnia się, jeżeli dla towaru stosowana jest stawka podatkowa niższa niż 22%.
Poniżej umieszczono w jednej linii napis w kolorze czarnym następującej treści:
Kwota podatku zapłaconego przy nabyciu towarów .......... zł, .......... gr,
słownie .......... zł, .......... gr.
W lewym dolnym rogu zamieszczono napis w kolorze czarnym: Podpis osoby dokonującej zakupu/Customer's signature/. Ponad tym zapisem zaznaczono miejsce na złożenie podpisu.
W prawym dolnym rogu, w tej samej linii co napis: Podpis osoby dokonującej zakupu/Customer's signature/, umieszczono zapis w kolorze czarnym: Imienna pieczęć oraz podpis sprzedającego. Ponad tym zapisem zaznaczono miejsce na podanie powyższych informacji.
Na drugiej stronie dokumentu, u góry po lewej stronie, znajduje się napis w kolorze czarnym: Dokument stanowi podstawę do ubiegania się przez podróżnych nie mających stałego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o zwrot podatku od towarów i usług od nabytych towarów, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione poza granicę - art. 21a-21c ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.).
Na tym samym poziomie w prawym rogu znajduje się zapis w kolorze czarnym: MIEJSCE PRZEZNACZONE NA NAKLEJENIE (LUB PRZYMOCOWANIE W INNY SPOSÓB) PARAGONU Z KASY REJESTRUJĄCEJ DOKUMENTUJĄCEGO ZAKUP TOWARÓW WYMIENIONYCH NA PIERWSZEJ STRONIE.
Poniżej w środkowej części dokumentu znajduje się napis w kolorze czarnym: Miejscowość i data (miesiąc słownie) dokonania wywozu towaru. Ponad tym napisem zaznaczono miejsce na podanie powyższych informacji.
Niżej po lewej stronie znajduje się zapis w kolorze czarnym: Adnotacje urzędowe.
Poniżej zamieszczono zapis w kolorze czarnym: Stwierdzam tożsamość nabywcy oraz że towary wymienione na pierwszej stronie dokumentu zostały wywiezione w stanie nienaruszonym wszystkie /z wyjątkiem pozycji ........../* poza państwową granicę Rzeczypospolitej Polskiej.
Niżej z lewej strony zamieszczono napis w kolorze czarnym: Stempel imienny i podpis uprawnionego funkcjonariusza celnego. Ponad tym napisem umieszczono miejsce na podanie tych informacji.
Poniżej pośrodku strony zamieszczono napis w kolorze czarnym: Stempel potwierdzający wywóz towaru poza państwową granicę Rzeczypospolitej Polskiej. Ponad tym napisem zaznaczono miejsce na przystawienie powyższego stempla.
Niżej od lewej strony zamieszczono napis w kolorze czarnym: Zwrot podatku w kwocie ............... zł ........ gr otrzymałem(am). Pod nim znajduje się napis w kolorze czarnym: I acknowledge receiving of the tax repayment at zł .........., .......... gr.
Niżej z lewej strony umieszczono napis w kolorze czarnym: Data oraz podpis podróżnego/Date and tourist's signature/. Ponad tym napisem zaznaczono miejsce na podanie tych informacji.
Poniżej przez całą szerokość dokumentu naniesiono czarną kreskę, pod którą z lewej strony dokumentu umieszczono napis w kolorze czarnym: Uwagi:.
Na dole z lewej strony dokumentu umieszczono napis w kolorze czarnym: * Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr 3

WZÓR STEMPLA POTWIERDZAJĄCEGO WYWÓZ TOWARU POZA PAŃSTWOWĄ GRANICĘ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA DOKUMENCIE BĘDĄCYM PODSTAWĄ DO ZWROTU PODRÓŻNYM PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

Stemplem potwierdzającym wywóz towaru poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej na dokumencie będącym podstawą do zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym - osobom fizycznym nie mającym stałego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - jest stempel zaopatrzony w numerator.
Stempel ten ma kształt prostokąta o wymiarach 47 x 25 mm.
W centralnej części stempla umieszczone są: pięciocyfrowy numer, zmieniający się przy każdorazowym przystawieniu stempla, oraz datownik - w układzie RR-MM-DD (dwucyfrowe oznaczenie roku, dwucyfrowe oznaczenie miesiąca i dwucyfrowe oznaczenie dnia). Wysokość cyfr w tej części stempla wynosi 3,5 mm.
W górnej części stempla znajduje się nazwa urzędu celnego w rozumieniu tytułu X Kodeksu celnego.
Pod nazwą urzędu celnego umieszczony jest sześciocyfrowy kod identyfikacyjny oddziału celnego lub posterunku celnego, na terenie którego znajduje się dany punkt potwierdzeń wywozu, a obok niego czterocyfrowy numer stempla.
Przed numerem kodu, po numerze kodu, a także przed numerem stempla i po numerze stempla umieszczone są gwiazdki.
Wysokość liter i cyfr znajdujących się w górnej części stempla wynosi 3 mm.
W dolnej części stempla znajduje się napis "VAT-ZWROT", którego litery mają 4 mm wysokości. Przed tym napisem, a także po nim, umieszczone są krzyżyki.

Dziennik Ustaw nr 122 z 2000 roku - pozostałe dokumenty:
  • Adres publikacyjny: