Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2000, nr 122 z dnia 2000-11-29 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw - rok 2000, nr 122 z dnia 2000-11-29
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 122 poz. 1310 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty kredytów mieszkaniowych.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 122 poz. 1311 Ustawa z dnia 30 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 122 poz. 1312 Ustawa z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 122 poz. 1313 Ustawa z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 122 poz. 1314 Ustawa z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o transporcie kolejowym i ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawy o działach administracji rządowej - w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 122 poz. 1315 Ustawa z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych, ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych - w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 122 poz. 1316 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy - Prawo bankowe.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 122 poz. 1317 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 122 poz. 1318 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 122 poz. 1319 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 122 poz. 1320 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 122 poz. 1321 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 122 poz. 1322 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 122 poz. 1323 Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 122 poz. 1324 Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 122 poz. 1325 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej.  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 122 poz. 1326 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na lata 2001 - 2002.  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 122 poz. 1327 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego.  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 122 poz. 1328 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania Polskiego Centrum Akredytacji.  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 122 poz. 1329 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Centrum Badań i Certyfikacji.  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 122 poz. 1330 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej samorządu terytorialnego.  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 122 poz. 1331 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, imiennego dokumentu będącego podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz stempla potwierdzającego na dokumencie wywóz towarów.  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 122 poz. 1332 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego.  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 122 poz. 1333 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych.  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 122 poz. 1334 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania tych dotacji.  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 122 poz. 1335 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa i szczegółowych zasad obsługi rachunków bankowych budżetu państwa oraz zakresu i terminów sporządzania przez Narodowy Bank Polski informacji i sprawozdań z wykonania budżetu państwa w ramach obsługi bankowej budżetu państwa.  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 122 poz. 1336 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, a także ciepła ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz zakresu tego obowiązku.  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 122 poz. 1337 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzoru wniosku stosowanego w postępowaniu o wydanie pozwoleń na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, wykazu dokumentów i informacji, które powinny być dołączone do wniosku, warunków wydania i wykorzystania pozwolenia, sposobu i trybu ewidencjonowania wydanych pozwoleń w ramach kontyngentu taryfowego w roku 2001 r.  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 122 poz. 1338 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie trybu realizacji ustanowionego plafonu taryfowego ilościowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Estońskiej.  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 122 poz. 1339 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie trybu realizacji ustanowionych plafonów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej.  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 122 poz. 1340 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu oznakowania urządzeń, którym udzielono świadectwa homologacji.  / Minister Łączności /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 122 poz. 1341 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2000 . w sprawie określenia rodzaju dokumentacji będącej podstawą rozliczeń finansowania składek na ubezpieczenia społeczne niektórych zatrudnionych osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu państwa.  / Minister Pracy i Opieki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 122 poz. 1342 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów pochodzących z Republiki Francuskiej, Królestwa Belgii, Królestwa Niderlandów, Królestwa Hiszpanii, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Księstwa Liechtenstein, Republiki Portugalskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz Republiki Irlandzkiej.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 122 poz. 1343 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.  / Minister Skarbu Państwa /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 122 poz. 1344 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych wykorzystywanych w międzynarodowym transporcie drogowym oraz jednostek wyznaczonych do ich pobierania.  / Minister Transportu i Gospodarki Morskiej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 122 poz. 1345 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywane Kasom Chorych w 2001 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania.  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 122 poz. 1346 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. o sprostowaniu błędów.  / Rada Ministrów /
Więcej
 • Adres publikacyjny: