Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - Dz.U. rok 1999, nr 21, poz. 184
Dziennik Ustaw - rok 1999, nr 21, poz. 184
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Organ wydający:Minister Finansów
Status aktu prawnego:Uchylony
Data wydania:1999-02-25
Data wejscia w życie:1999-03-12
Data obowiązywania:1999-01-01
Treść dokumentu:  pobierz treść dokumentu

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.
Pełna treść dokumentu: Dziennik Ustaw - rok 1999, nr 21, poz. 184
Na podstawie art. 22 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 11, poz. 95) zarządza się, co następuje:


§ 1. Zwalnia się w 1999 r. płatników, o których mowa w:
  1)  art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686 i Nr 156, poz. 776, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 30, poz. 164, Nr 71, poz. 449, Nr 85, poz. 538, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 776, Nr 137, poz. 926, Nr 139, poz. 932-934 i Nr 141, poz. 943 i 945 oraz z 1998 r. Nr 66, poz. 430, Nr 74, poz. 471, Nr 108, poz. 685, Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 930 i Nr 162, poz. 1121), zwanej dalej "ustawą", z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń ze stosunku pracy, wypłacanych uczestnikom Ochotniczych Hufców Pracy - w całości,
  2)  art. 35 ust. 1 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych przez nich:
a)    należności za pracę, przypadających tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
b)    uposażeń posłów i senatorów,
c)    stypendiów sportowych,
d)    należności z tytułu umów zlecenia i umów agencyjnych
- w części przypadającej od potrąconych w danym miesiącu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.

§ 2. Po zakończeniu roku podatnicy, do których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia, są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznania o wysokości osiągniętego dochodu, w przypadkach określonych w art. 45 ustawy.

§ 3. Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 1994 r. w sprawie zaniechania poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Monitor Polski Nr 39, poz. 333).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 1999 r.

Dziennik Ustaw nr 21 z 1999 roku - pozostałe dokumenty:
  • Adres publikacyjny: