Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2007, nr 170 z dnia 2007-09-19 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw - rok 2007, nr 170 z dnia 2007-09-19
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 170 poz. 1190 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 września 2007 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, działalnością z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego, funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 170 poz. 1191 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, regulaminu Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania jej członków  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 170 poz. 1192 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 170 poz. 1193 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2007 r. w sprawie adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 170 poz. 1194 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2007 r. w sprawie transakcji wewnątrzgrupowych konglomeratu finansowego  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 170 poz. 1195 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2007 r. w sprawie znaczącej koncentracji ryzyka na poziomie konglomeratu finansowego  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 170 poz. 1196 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 170 poz. 1197 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 września 2007 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 170 poz. 1198 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 170 poz. 1199 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oraz szczegółowych warunków i sposobu przekazywania danych za pomocą tego formularza  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 170 poz. 1200 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 170 poz. 1201 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu sprawowania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 170 poz. 1202 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 170 poz. 1203 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 września 2007 r. w sprawie przetwarzania przez Policję informacji o osobach  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 170 poz. 1204 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 4 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzących pojazdy kolejowe  / Minister Transportu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 170 poz. 1205 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 września 2007 r. sygn. akt P 21/06  / Trybunał Konstytucyjny /
Więcej
 • Adres publikacyjny: