Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2004, nr 148 z dnia 2004-06-29 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw - rok 2004, nr 148 z dnia 2004-06-29
 • Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 148 poz. 1550 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 148 poz. 1551 Ustawa z dnia 18 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 148 poz. 1552 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 148 poz. 1553 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i niepodatkowych należności budżetowych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 148 poz. 1554 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów  / Minister Infrastruktury /
 • Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 148 poz. 1555 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez żołnierzy czynnej służby wojskowej  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 148 poz. 1556 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie ewidencji wojskowej świadczeń na rzecz obrony  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 148 poz. 1557 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie badań lekarskich żołnierzy zawodowych skierowanych do służby poza granicami państwa oraz powracających do kraju po zakończeniu tej służby  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 148 poz. 1558 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 148 poz. 1559 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów z mięsa króliczego i z mięsa zwierząt łownych utrzymywanych na fermach umieszczanych na rynku  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 148 poz. 1560 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 148 poz. 1561 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 148 poz. 1562 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów grodzkich  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 148 poz. 1563 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 148 poz. 1564 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 148 poz. 1565 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia działalności reklamowej i telesprzedaży w programach radiowych i telewizyjnych  / Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 148 poz. 1566 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie uzupełnienia opisu zasad prowadzenia dokumentacji związanej z polityką rachunkowości w spółkach radiofonii i telewizji publicznej oraz określenia sposobu sporządzenia sprawozdań kwartalnych i rocznych składanych Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji przez spółki radiofonii i telewizji publicznej  / Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji /
Więcej
 • Adres publikacyjny: