Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2002, nr 8 z dnia 2002-01-31 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw - rok 2002, nr 8 z dnia 2002-01-31
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 008 poz. 59 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 008 poz. 60 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie opłat drogowych.  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 008 poz. 61 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie określenia wartości bonów paliwowych przypadających na 1 ha użytków rolnych w 2002 r.  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 008 poz. 62 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej.  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 008 poz. 63 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia członków Rady Służby Cywilnej.  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 008 poz. 64 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia zawodowa, aby utworzyć i prowadzić kierunek lub specjalność zawodową.  / Minister Edukacji Narodowej i Sportu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 008 poz. 65 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego.  / Minister Edukacji Narodowej i Sportu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 008 poz. 66 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2002 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich.  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 008 poz. 67 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie przedłużenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za pierwsze półrocze 2002 r.  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 008 poz. 68 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o przyznanie dotacji celowej dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych oraz wzorów rozliczeń tej dotacji.  / Minister Infrastruktury /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 008 poz. 69 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu prowadzenia dziennika pokładowego na statkach żeglugi śródlądowej.  / Minister Infrastruktury /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 008 poz. 70 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.  / Minister Infrastruktury /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 008 poz. 71 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych.  / Minister Infrastruktury /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 008 poz. 72 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia inwalidów wojennych i wojskowych do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.  / Minister Infrastruktury /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 008 poz. 73 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.  / Minister Infrastruktury /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 008 poz. 74 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.  / Minister Infrastruktury /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 008 poz. 75 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie udzielania pomocy i asystowania przez Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji.  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 008 poz. 76 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu podziału 15% akcji Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna stanowiących własności Skarbu Państwa pomiędzy osoby uprawnione.  / Minister Skarbu Państwa /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 008 poz. 77 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży funkcjonariuszom Straży Granicznej w służbie kandydackiej.  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 008 poz. 78 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych.  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 008 poz. 79 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw niektórych miejscowości w województwach mazowieckim i warmińsko-mazurskim.  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 008 poz. 80 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać.  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 008 poz. 81 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasu.  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 008 poz. 82 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie wzoru tablic obwieszczających o obowiązujących ograniczeniach i zakazach z zakresu ochrony przyrody.  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 008 poz. 83 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych, którym przekazane jako dary lub zakupione przez te jednostki towary są zwolnione od cła.  / Minister Zdrowia /
Więcej
 • Adres publikacyjny: