Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2000, nr 29 z dnia 2000-02-17 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw - rok 2000, nr 29 z dnia 2000-02-17
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 029 poz. 354 Ustawa z dnia 17 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 029 poz. 355 Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o własności lokali oraz zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o własności lokali.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 029 poz. 356 Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 029 poz. 357 Ustawa z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 029 poz. 358 Ustawa z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy o języku polskim.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 029 poz. 359 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 029 poz. 360 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 029 poz. 361 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 029 poz. 362 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej.  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 029 poz. 363 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych.  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 029 poz. 364 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz przyznawania funkcjonariuszom celnym nagrody rocznej  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 029 poz. 365 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2000 r. w sprawie dodatkowych wpływów uzyskiwanych w wyniku kontroli przeprowadzanej przez funkcjonariuszy celnych.  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 029 poz. 366 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych.  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 029 poz. 367 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programów specjalnych przeciwdziałania bezrobociu.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 029 poz. 368 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wzoru oświadczenia o dochodach rodziny osoby ubiegającej się o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wzorów innych oświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 029 poz. 369 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie zasad organizacji i warunków przeprowadzania badań psychologicznych i psychiatrycznych w ośrodkach diagnostycznych.  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 029 poz. 370 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie zasad szkolenia członków kolegiów do spraw wykroczeń.  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 029 poz. 371 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze organów administracji żeglugi śródlądowej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.  / Minister Transportu i Gospodarki Morskiej /
Więcej
 • Adres publikacyjny: