Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
kodeks cywilny
07.02.2012 09:25

Nietypowe umowy - na co trzeba uważać?

Formułując treść umów handlowych należy przykładać uwagę do tego, by ich postanowienia były jednoznaczne i w sposób zrozumiały dla obu stron oddawały cel.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Otnaydur/Dreamstime.com)

W obrocie handlowym coraz częściej spotyka się umowy nienazwane, czyli takie, które nie mają szczególnej regulacji w Kodeksie cywilnym (k.c.). Oznacza to, że w przypadku tego typu umów, nie istnieje ścisła grupa przepisów określająca wzajemne prawa i obowiązki stron. Zainteresowani mogą samodzielnie kreować treść takiej umowy w sposób najpełniej odpowiadający ich celom, przedmiotowi umowy oraz uzgodnieniom wypracowanym w toku negocjacji.

Podstawą do konstruowania i zawierania tego typu umów jest zasada swobody umów uregulowana w art. 3531 k.c., który stanowi, że _ strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. _

Regulacja ta umożliwia tworzenie nietypowych umów, niepodobnych do tych określonych w kodeksie cywilnych oraz innych ustawach (umowy nazwane) lub też dokonywanie w nich pewnych modyfikacji, dostosowujących je do specyficznych okoliczności, w jakich znajdują się strony umowy.

Pomijając szczegółową analizę przywołanej zasady należy jedynie wskazać, że ułożenie stosunku prawnego według swego uznania ma istotny wpływ na późniejszą realizację przez strony swoich uprawnień i egzekwowanie obowiązków. Nie ulega bowiem wątpliwości, że ocena tego, czy dłużnik wykonał swoje zobowiązanie powinna być przeprowadzona ze szczególnym uwzględnieniem postanowień umownych regulujących zakres jego powinności.

Dokładne i czytelne ułożenie na piśmie stosunku prawnego ma istotny wpływ szczególnie wtedy, gdy jedna ze stron w sposób nienależyty wykonuje umowę albo wcale jej nie realizuje i zachodzi konieczność podjęcia działań w celu wyegzekwowania swoich praw na etapie przedsądowym, a w ostateczności na drodze postępowania sądowego.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/221/m81117.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/jak;rozwiazac;umowe;hostingu,124,0,1008764.html) *Jak rozwiązać umowę hostingu * Wypowiedzenie hostingu można uznać za złożone, gdy zostanie ono dostarczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią dokumentu drugiej stronie. Sporządzenie umowy bez należytej staranności prowadzi do tego, że osoby wyszkolone w pomaganiu uczestnikom obrotu gospodarczego na etapie polubownym albo później sędzia - opisując to obrazowo - załamują ręce, ponieważ z treści umowy nie wynika, jakie intencje przyświecały jej stronom, a dokonanie wykładni takiej umowy bywa bardzo trudne. Taka sytuacja niejednokrotnie przedłuża postępowanie sądowe, co z wielu powodów jest niekorzystne dla uczestników sporu.

Umowa handlowa zanim zostanie sporządzona powinna zostać przemyślana. Do dobrych praktyk należy zaliczyć poprzedzanie postanowień umowy preambułą, która opisuje okoliczności złożenia przez strony oświadczenia woli, tak aby wyraźnie z niej wynikało jaki był zgodny zamiar stron i cel zawarcia umowy. W wyroku Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2007 (I CSK 261/07) zwrócono uwagę, iż wspomniane wyżej _ pozatekstowe okoliczności _ towarzyszące zawieraniu umowy mogą mieć większe znaczenie przy interpretacji oświadczenia woli niż analiza jej dosłownego brzmienia.

Pozostałe postanowienia umowy powinny być opisane w rozsądnie szczegółowy sposób, tak aby wykluczyć niejednoznaczność przy ich interpretacji. Jeżeli wyjdą na jaw rozbieżności w sposobie rozumienia przez strony postanowień zawartej umowy, strona może skutecznie powołać się na sens przez siebie rozumiany wtedy, gdy każdy uczestnik obrotu znajdujący się w podobnej sytuacji, a w szczególności dysponujący takim samym zakresem wiedzy o oświadczeniu i okolicznościach jego złożenia, zrozumiałby tak samo jego znaczenie (wyrok SN z 5 grudnia 2007, I CSK 261/07).

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/20/m17940.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/znika;kontrowersyjny;przepis;o;karaniu;menadzerow,80,0,878160.html) *Znika kontrowersyjny przepis o karaniu menadżerów * Według nowelizacji Kodeksu spółek handlowych działanie na szkodę spółki nastąpi tylko wtedy, gdy faktycznie zaistniała wymierna ekonomicznie szkoda. Ważne dla dokonywania wykładni umów handlowych są również oświadczenia stron składane przez strony umowy już po jej podpisaniu. Wszelkie tego typu deklaracje - dla bezpieczeństwa obu stron - powinny być składane co najmniej w formie elektronicznej (e-mail), ponieważ mogą w przyszłości stanowić materiał dowody przedstawiający z reguły zindywidualizowany punkt widzenia osoby, która je składa.

Z zasadą swobody umów oraz przywołanymi wyżej zasadami formułowania postanowień umowy ściśle związana jest inna zasada, w świetle której podmioty uczestniczące w obrocie gospodarczym zobligowane są zachowywać szczególny miernik staranności przy realizacji postanowień umowy. Chodzi tutaj o zwiększone oczekiwania dotyczące skrupulatności, rzetelności, zapobiegliwości i zdolności przewidywania. Obejmuje to m.in. znajomość obowiązującego prawa oraz następstw wynikających z uczestniczenia w obrocie gospodarczym.

Reasumując należy wskazać, że stadium zawierania umowy ma niebagatelne znaczenie. Formułując treść umów handlowych należy przykładać szczególną uwagę do tego, aby ich postanowienia były jednoznaczne i w sposób zrozumiały dla obu stron stosunku prawnego oddawały treść i cel stosunku prawnego oraz o ile to możliwe, ze wskazaniem okoliczności, które towarzyszyły podpisaniu kontraktu. Taka zapobiegliwość pozwoli we właściwy i korzystny sposób organizować swoją działalność gospodarczą.

Inne artykuły z dziedziny prawa znajdziesz w Money.pl
Polubowne rozwiązywanie sporów Ze względu na wysokie koszty i czas postępowania sądowego, coraz częściej przedsiębiorcy wybierają negocjacje, mediację lub arbitraż. Co je charakteryzuje?
Kiedy tajemnica handlowa może być ograniczona Ze względu na ochronę praw twórców tajemnica handlowa może zostać ograniczona.
Nieprecyzyjny zakaz konkurencji może powodować nieważność umowy W umowach o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy najczęściej brakuje zakresu zakazu, co powoduje ich nieważność.

Autor jest prawnikiem z kancelarii Rachelski i Wspólnicy

Tagi: kodeks cywilny, wiadomości, porady, porady prawne, prawo, wiadmości, najważniejsze, czołówki, prawo cywilne
Źródło:
Kancelaria Rachelski
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz