Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Najważniejsze zmiany w podatkach w 2012 r.

0
Podziel się:

Uproszczony VAT za przewóz międzynarodowy osób, przesunięty termin zaliczek podatku dochodowego za grudzień. Zobacz więcej.

Najważniejsze zmiany w podatkach w 2012 r.
(Lisafx/Dreamstime)

Patrząc przez pryzmat nowo uchwalonych przepisów prawa podatkowego, można stwierdzić że zmiany na rok 2012 r. nie mają charakteru rewolucyjnego.

Na mocy ustawy z 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym zmieniono brzmienie przepisu art. 96 ust. 14 oraz art. 96a, a także dodano nowy rozdział 7a zatytułowany _ Szczególna procedura w zakresie świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób _.

Uproszczony VAT za przewóz osóbRozdział 7a przewiduje możliwość skorzystania z uproszczonej rejestracji w zakresie identyfikacji podatkowej dla celów podatku VAT oraz uproszczonego rozliczania podatku w odniesieniu do podatników świadczących usługi międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób. Celem projektowanej szczególnej procedury jest uproszczenie podatnikom zagranicznym świadczącym w Polsce okazjonalne przewozy osób rejestracji i rozliczania podatku VAT. Uproszczenie to nakierowane jest na podmioty, które nie wykazują odliczeń podatku naliczonego, w tym zwrotów podatku VAT na rachunek bankowy.

Wejście w życie 1 stycznia 2012 r. powyższych zmian wiąże się z koniecznością dostosowania aplikacji informatycznej obsługującej rejestrację i rozliczenia podmiotów, o których mowa. Wprowadzenie powyższych zmian jest konsekwencją wyroku TS UE z 6 maja 2010 r. w sprawie C-311/09 (Komisja Europejska przeciwko Polsce).

Zaliczki podatku dochodowego

Na podstawie art. 2 pkt 12 lit. a - b ustawy z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw zmieniono treść przepisu art. 25 ust. 1 - 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (UPDOP). Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem przepisu art. 25 UPDOP podatnicy byli obowiązani do uiszczania zaliczki na podatek dochodowy za ostatni okres (miesiąc lub kwartał) w wysokości zaliczki za okres poprzedni, do 20 dnia ostatniego miesiąca roku podatkowego.

Czytaj w Money.pl

Pakiety medyczne dla pracowników trzeba opodatkować
Natomiast od 1 stycznia 2012 r. zaliczka za ostatni okres roku uiszczana będzie w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku. Podobna regulacja została wprowadzona na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych. Ustawodawca postanowił również, że podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych począwszy od rozliczeń za 2012 rok nie będą musieli wpłacać zaliczki za ostatni miesiąc lub kwartał danego roku podatkowego, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złożą zeznanie i dokonają zapłaty podatku na zasadach określonych odpowiednio w art. 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 27 ust. l UPDOP.

Ponadto, ustawa z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zmieniła przepis art. 24c ust. 4 UPDOP. Wprowadzona zmiana miała na celu uproszczenie podatkowych zasad ustalania różnic kursowych oraz ich ujednolicenie z przepisami art. 30 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości poprzez przyjęcie rozwiązania, zgodnie z którym przy obliczaniu różnic kursowych uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań.

W pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

Zmiany w Ordynacji podatkowej

Na mocy ustawy z 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Ordynacja podatkowa, w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa w dziale IV zmieniono tytuł rozdziału 9, który otrzymał brzmienie _ Metryki, protokoły i adnotacje _. W rozdziale 9 po art. 171 Ordynacji podatkowej dodano art. 171a całkowicie poświęcony instytucji metryki.

Ponadto, na mocy ustawy z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców wprowadzono w art. 14a Ordynacji podatkowej możliwość składania do ministra właściwego do spraw finansów publicznych wniosku o wydanie interpretacji ogólnej w przypadku niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w określonych decyzjach, postanowieniach oraz interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej w takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych, oraz w takich samych stanach prawnych. Przepisy rozporządzenia z 2011 r. w sprawie wniosku o wydanie interpretacji ogólnych oraz sposobu uiszczania opłaty od wniosku weszły w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Akcyza na węgiel i koks W związku z obowiązkiem harmonizacji polskich przepisów z zakresu podatku akcyzowego z przepisami wspólnotowymi, a w szczególności z dyrektywą Rady 2003/96/WE z 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej oraz dyrektywy Rady 2004/74/WE z 29 kwietnia 2004 r. zmieniającej postanowienia dyrektywy dotyczącej możliwości stosowania przez określone Państwa Członkowskie czasowych zwolnień lub obniżek poziomu opodatkowania na produkty energetyczne i energię elektryczną, od 1 stycznia 2012 r. zmianie uległy przepisy dotyczące opodatkowania węgla i koksu.

Przeliczone stawki podatków i opłat lokalnych

Minister Finansów, działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (UPOL) ogłosił w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej _ Monitor Polski _, nowe górne granice stawek kwotowych określonych w: art. 5 ust. 1, art. 10 ust. 1 i art. 19 pkt 1 UPOL, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2012 r.

W myśl art. 20 ust. 1 UPOL górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej _ Monitor Polski _ w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 13 lipca 2011 r., wskaźnik cen towarów i usług w pierwszym półroczu 2011 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2010 r. wyniósł 104,2 - wzrost cen o 4,2 proc. Wobec powyższego Minister Finansów dokonał czynności technicznej polegającej na przeliczeniu górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych zgodnie ze wskaźnikiem.

Inne artykuły dotyczące podatków czytaj w Money.pl
Ulga podatkowa na nowe technologie - jakie warunki? Przez nabycie nowej technologii rozumie się kupno praw do wiedzy technologicznej w postaci wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystanie z nich.
Zerowy VAT na towary w UE. Co trzeba spełnić? Można zastosować stawkę 0 proc. po spełnieniu wymogów, w tym zgromadzenia kompletnej dokumentacji wywozu towarów z kraju do innego państwa unijnego.
Jak szybciej uzyskać zwrot VAT Przepisy ustawy o VAT przewidują możliwość wnioskowania o tzw. przyspieszony zwrot w terminie 25 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej.

Autor jest prawnikiem w Kancelarii Prawnej Piszcz, Norek i Wspólnicy sp. k.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)