Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Zatwierdzanie sprawozdań finansowych sp. z o.o.

0
Podziel się:
Zatwierdzanie sprawozdań finansowych sp. z o.o.

*W przypadku spółek z o.o., których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, 30 czerwca upłynie termin na zatwierdzenie przez zgromadzenie wspólników dokumentów związanych z zamknięciem roku 2009. *

Przepisy ustawy o rachunkowości stanowią bowiem, iż sprawozdanie finansowe winno zostać zatwierdzone przez organ zatwierdzający nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, upływającego w przypadku takich spółek 31. grudnia każdego roku. Potwierdza to również art. 231 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności spółki leży w kompetencjach zwyczajnego zgromadzenia wspólników.

Zgromadzenie to powinno się odbyć w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

Kierownik jednostki organizacyjnej – w przypadku spółki z o.o. jej zarząd – zobowiązany jest do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz przedstawienia go do zatwierdzenia zwyczajnemu zgromadzeniu wspólników. Podpisuje je również cały zarząd – nawet, jeśli każdemu jego członkowi przysługuje prawo do samodzielnej reprezentacji spółki.

Najpóźniej na 15 dni przed wyznaczonym terminem zwyczajnego zgromadzenia wspólników, sprawozdanie finansowe – a jeśli podlega ono obowiązkowi badania – również opinia biegłego rewidenta i raport uzupełniający, powinny zostać udostępnione wspólnikom do wglądu.

Może to nastąpić zarówno przez udostępnienie dokumentacji w siedzibie spółki, jak również poprzez rozesłanie wspólnikom egzemplarzy sprawozdania pocztą czy też za pośrednictwem e-maila – o ile zapewniona jest wiarygodność zawartych w nim informacji.

Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości, w skład każdego sprawozdania finansowego wchodzić powinny: bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Część spółek z o.o. jest ponadto zobowiązana do przedłożenia sprawozdania finansowego do badania przez biegłego rewidenta. Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową i wynik finansowy badanej jednostki.

Obowiązek ten dotyczy spółek, które w roku obrotowym poprzedzającym rok, którego dotyczy sprawozdanie finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

  1. średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  2. suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej EUR 2.500.000,00,
  3. przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej EUR 5.000.000,00.

W skład sprawozdań finansowych takich spółek wchodzi również zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych.
Warto pamiętać, że wyboru biegłego rewidenta, któremu zlecone zostanie badanie rocznego sprawozdania finansowego, dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie – a zatem zgromadzenie wspólników, chyba, że umowa spółki przewiduje inne regulacje w tym zakresie. Ustawa o rachunkowości wyraźnie zakazuje natomiast dokonania wyboru biegłego rewidenta przez zarząd spółki.

Za błędy może grozić grzywna i pozbawienie wolności
Razem z rocznym sprawozdaniem finansowym zatwierdzeniu podlega również sprawozdanie z działalności spółki, zawierające, zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości, istotne informacje o stanie majątkowym spółki, w szczególności zaś istotnych zdarzeniach w roku obrotowym, którego dotyczy sprawozdanie, przewidywanych kierunkach rozwoju oraz aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej spółki.

Po zatwierdzeniu sprawozdania zarząd Spółki zobowiązany jest złożyć dokumenty zamykające rok obrotowy we właściwym rejestrze sądowym i w urzędzie skarbowym, a w przypadku spółek podlegających obowiązkowi badania – również do ogłoszenia w Monitorze Polskim B.

Autorka jest aplikantem radcowskim w Kancelarii BSO Prawo & Podatki we Wrocławiu

prawo
wiadmości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)