Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Samozatrudnienie nie liczy się do stażu pracy

Samozatrudnienie nie liczy się do stażu pracy

Regułą w prawie pracy jest, iż do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie uprawnień pracowniczych, wlicza się okresy pozostawania przez pracownika w stosunku pracy.

Innymi słowy, wpływ na nabycie poszczególnych uprawnień pracowniczych wywiera okres związania pracownika umową o pracę, stosunkiem powołania, wyboru, mianowania, czy spółdzielczą umową o pracę.

Pojęcie stażu pracy używane jest w przepisach prawa pracy w kontekście uzyskania określonych uprawnień pracowniczych, których nabycie i wymiar uzależnione są od okresu zatrudnienia.

Okresy zaliczane do stażu pracy zostały także wskazane w przez ustawodawcę w innych aktach prawnych. Dla przykładu można tu podać wliczanie do stażu pracy okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych na podstawie art. 79 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. nr 70, poz. 416 ze zm.), czy też okresu pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 1990 roku o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz.U. nr 54, poz. 310 ze zm.).

Ustawodawca nie wliczył do okresów zatrudnienia, od których zależy nabycie poszczególnych świadczeń pracowniczych ani okresów pozostawania przez pracownika stroną umów cywilnoprawnych, ani też okresów wykonywania przez niego działalności gospodarczej.

Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać w tym, iż działalność gospodarcza jest odmiennym rodzajem aktywności zarobkowej, uregulowanym w odrębnym akcie prawnym, tj. w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r., nr 155, poz. 1095 z późn. zm.). Prowadzenie działalności gospodarczej nie może być uznane za tożsame z pracowniczym stosunkiem podporządkowania, a osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w stosunku pracy sami posiadają status pracodawcy.

Jednym z ważniejszych uprawnień pracowniczych jest prawo do corocznego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Już sam przepis przewidujący sposób wyliczenia długości urlopu (art. 154? § 1 k.p.) przesądza o tym, iż w kontekście uzyskania przez pracownika prawa do wskazanego wyżej świadczenia, okres prowadzenia działalności gospodarczej nie podlega zaliczeniu do okresu zatrudnienia.

Jak bowiem wynika z jego treści do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.

Wyraźnie więc widać, iż ustawodawcy chodziło tu wyłącznie o okresy zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. Korzystniejsze rozwiązania w tym zakresie dla pracowników mogą przewidywać wewnątrzzakładowe przepisy prawa pracy. W praktyce jest to jednak rzadko spotykane.

Charakteru powszechnych świadczeń ze stosunku pracy nie posiadają natomiast nagroda jubileuszowa oraz dodatek za staż pracy. Przysługują one więc pracownikowi tylko wówczas, gdy obowiązujące w danym zakładzie pracy przepisy wewnętrzne (np. regulamin wynagradzania) przewidują wypłatę takich świadczeń.

Przepisy obowiązujące u danego pracodawcy decydując o możliwości uzyskania przez pracowników prawa do wskazanych świadczeń, określają również zasady ich ustalania i wypłacania. Tym samym pracodawca może przewidzieć, iż przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej, bądź dodatku za staż pracy uwzględniać będzie również inne okresy nie stanowiące okresów pracy, np. okres prowadzenia działalności gospodarczej.

W odpowiedzi na postulaty wprowadzenia ogólnego unormowania zakładającego wliczanie okresu prowadzenia działalności gospodarczej do okresu zatrudnienia podnosi się, iż taka regulacja zwiększyłaby w sposób istotny obciążenia finansowe pracodawców. Z kolei w przypadku fakultatywnych świadczeń pracowniczych, których warunki nabycia określa sam pracodawca, główny argument jej oponentów stanowi zbyt daleko idąca ingerencja w sferę polityki wynagradzania pracowników.

Autor jest radcą prawnym w kancelarii Mamiński & Wspólnicy sp.k.

samozatrudnienie, staż pracy, 723, własna firma
Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie
nnn
193.0.127.* 2013-08-01 11:35
Samozatrudnienie nie liczy się, ale do emerytury liczy się okres składkowy, nie staż, to dwa rożne pojęcia. Opłacasz w ZUS przez 25 lat składki + wiek emerytalny i emerytura sie należy.
Staż i związane z tym nagrody okolicznościowe itd. większości samozatrudnionych, którzy pracują dla siebie nie dotyczą i tak.
RW-Kawka
83.22.134.* 2009-07-08 15:56
Samozatrudnienie nie liczy się do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej, a praca w gospodarstwie rolnym po 16 roku życia tak. Czy to jest sprawiedliwe, tym bardziej, że nie koniecznie trzeba było pracować, wystarczy tylko znaleźć świadków. Kiedyś nie płaciło się KRUS, więc można nakłamać.
Stella6
79.191.188.* 2009-07-08 11:00
Samozatrudnienie nie liczy się do stażu pracy, a więc tylko do tych uprawnień, które uzależnione są od stażu pracy.... Przecież emeryturę nabywa się z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego, a jej wysokość zależy od kapitału początkowego...
Zobacz więcej komentarzy (26)