Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
urlop wypoczynkowy
20.08.2012 06:32

Odwołanie pracownika z urlopu. Kiedy zasadne?

Odwołanie z urlopu jest decyzją pracodawcy i stanowi dla pracownika polecenie służbowe. Niewykonanie go może być uznane za ciężkie naruszenie obowiązków.

Podziel się
Dodaj komentarz

Sezon urlopowy w pełni, a zatem czas udać się na długo oczekiwane wakacje. Zabiegani i zapracowani na co dzień pragniemy w końcu odpocząć, ale czy zdajemy sobie sprawę z przysługujących nam praw?

Zgodnie z art. 152 Kodeksu pracy pracownikowi przysługuje coroczne prawo do nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego, którego to prawa nie może się zrzec. Wymiar przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego uzależniony jest od jego wykształcenia i stażu pracy.

Pracownikowi, który pracuje krócej niż 10 lat przysługuje urlop w wymiarze 20 dni. Natomiast jeśli staż pracy wynosi, co najmniej 10 lat pracownikowi przysługuje już urlop w wymiarze 26 dni. Co istotne do okresu zatrudnienia, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego wlicza się również okres nauki.

Przykładowo jeżeli pracownik ukończył szkołę policealną, to do okresu zatrudnienia wlicza mu się 6 lat nauki. Natomiast ukończenie szkoły wyższej jest równoznaczne z ośmioletnim okresem zatrudnienia. Należy pamiętać, że do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i jego wymiar, wlicza się również okresy poprzedniego zatrudnienia bez względu na przerwy w zatrudnieniu czy sposób ustania stosunku pracy.

W pierwszym roku pracy pracownik zyskuje prawo do urlopu się z upływem każdego miesiąca pracy, w wysokości 1/12 wymiaru, który przysługiwałby po przepracowaniu roku. W przypadku pracowników zatrudnionych na część etatu wymiar urlopu ustala się proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/166/241318.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kara;finansowa;od;pracodawcy;za;co;mozna;dostac,236,0,1127916.html) *Za to pracodawca może ukarać finansowo * Nałożone na pracownika kary pieniężne nie mogą w danym okresie obrachunkowym przekroczyć dziesiątej części wynagrodzenia do wypłaty.

Z zasady, że pracownik ma prawo do corocznego urlopu, wynika, że po nabyciu prawa do pierwszego urlopu przysługuje mu urlop w każdym kolejnym roku kalendarzowym zatrudnienia u danego pracodawcy. Zasada ta nakłada ponadto obowiązek ustalenia terminu wykorzystywania urlopu i udzielenia go w tym roku, w którym pracownik nabył do niego prawo. Natomiast zasada nieprzerwanego urlopu nakłada na pracodawcę obowiązek udzielenia urlopu w całości jako jeden nieprzerwany okres.

Dzielenie urlopu może nastąpić tylko na wniosek pracownika, przy czym, zgodnie z art. 162 Kodeksu pracy, przynajmniej jedna część powinna obejmować nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Wyjątkiem od zasady nieprzerwanego urlopu jest nowy sposób nabywania prawa do urlopu w roku kalendarzowym, w którym pracownik podejmuje pierwszą w życiu pracę (art. 153 § 1 Kp), jak też możliwość, pod ściśle określonymi w przepisie art. 167 Kodeksu pracy warunkami, odwołania pracownika z urlopu. Nadto należy pamiętać, że za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymywał, gdyby w tym czasie pracował.

Kiedy ustala się plan urlopów Urlopy wypoczynkowe powinny być ustalane z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Służy temu plan urlopów tj. dokument, w którym uwzględnione są wszystkie przewidywane u pracodawcy w danym roku kalendarzowym urlopy. Pracodawca ustala taki plan samodzielnie biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Plan urlopów powinien w zasadzie obejmować cały rok kalendarzowy, ale w praktyce dopuszczalne jest zaplanowanie urlopów na półrocze, a nawet kwartalnie. Należy pamiętać, ze plan urlopów nie obejmuje tzw. urlopu na żądanie pracownika.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/153/m37273.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/zwolnienia;grupowe;takie;warunki;musi;spelnic;pracodawca,155,0,1126299.html) *Więcej zwolnień grupowych? To mogą firmy * Pracownikowi, zwolnionemu z pracy w ramach zwolnienia grupowego, przysługuje odprawa pieniężna. Jej wysokość zależy od stażu pracy. Czy pracodawca może w planie urlopów ustalić termin wykorzystania całego urlopu dla wszystkich pracowników w jednym czasie? Jeśli plan urlopów został ustalony, pracownik ma obowiązek wykorzystać urlop w terminie w nim wskazanym. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić tylko na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami. Pracodawca zaś może przesunąć termin urlopu z powodu szczególnych potrzeb zakładu pracy, ale tylko wówczas, gdy nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.
Termin udzielenia przesuniętego urlopu wymaga uzgodnienia z pracownikiem.

Należy podkreślić, iż pracodawca nie ma obowiązku ustalania planu urlopów, w przypadku gdy nie działa u niego zakładowa organizacja związkowa lub gdy taka organizacja działa jednakże wyraziła zgodę na nieustalanie takiego planu. W przypadku braku u danego pracodawcy planu urlopów, termin urlopu ustala pracodawca w porozumieniu z pracownikiem uwzględniając konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Istotnym jest, że pracodawca powinien uwzględnić wniosek pracownika jednakże nie jest nim związany.

Odwołanie pracownika z urlopu

Odwołanie pracownika z urlopu jest możliwe, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach i pod warunkiem, że obecność pracownika w zakładzie pracy jest niezbędna oraz wystąpiły okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczęcia urlopu. Podkreślić wypada, iż odwołanie pracownika z urlopu odbywa się w trybie jednostronnej decyzji pracodawcy i stanowi dla pracownika polecenie służbowe, którego niewykonanie może być uznane za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych i tym samym skutkować rozwiązaniem stosunku pracy w trybie natychmiastowym.

Odwołany z urlopu pracownik ma obowiązek stawić się w miejscu wskazanym przez pracodawcę. Natomiast pracodawca powinien liczyć się z koniecznością pokrycia kosztów poniesionych przez pracownika w związku z odwołaniem z urlopu - na przykład kosztów przejazdu czy też niepodlegającej zwrotowi opłaty za wczasy. Pracownik z kolei jest zobowiązany udowodnić wysokość poniesionych kosztów przedstawiając pracodawcy odpowiednie rachunki.

Czytaj więcej w Money.pl
Tego urlopu pracodawca może odmówić? Rozpoczęcie urlopu na żądanie przed udzieleniem go przez pracodawcę może być uznane za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, stanowiącą ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.
Praca za granicą - zadbaj o prawidłową dokumentację Obowiązujące przepisy nie precyzują, ani nie wskazują, jakim dokumentem pracownik powinien potwierdzić zagraniczny staż pracy.
Wypowiedzenie umowy o pracę. Można cofnąć? Jeżeli pracodawca złożył pracownikowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę, to jego skuteczne cofnięcie wymaga zgody tego pracownika.

Karolina Służewska-Woźnicka jest adwokatem, a Barbara Klimczyk prawnikiem w Celichowski Spółka Partnerska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Tagi: urlop wypoczynkowy, pracownik, kraj, porady, porady prawne, prawo pracy, prawo, wiadmości, okiem eksperta
Źródło:
Kancelaria CSP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz