Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
polscy przedsiębiorcy
25.01.2012 08:47

Nowe zasady rejestrowania działalności gospodarczej

Wniosek o wpis do CEIDG jest bezpłatny. Składa się go osobiście w urzędzie gminy, przesyłając listem poleconym, bądź drogą elektroniczną.

Podziel się
Dodaj komentarz

Zamierzający prowadzić działalność gospodarczą muszą złożyć wniosek o wpis do właściwego rejestru, jakim jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Przedsiębiorca może podjąć działalność już w dniu złożenia wniosku.

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, CEIDG jest prowadzona przez Ministra Gospodarki za pomocą portalu www.ceidg.gov.pl. CEIDG zastępuje działające dotychczas organy ewidencyjne w postaci wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast.

Rolą CEIDG jest nie tylko ewidencjonowanie przedsiębiorców - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, ale również pełnienie funkcji centralnej bazy danych, udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie, umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego je organu.

Jak złożyć wniosek do CEIDG?

Wniosek o wpis do CEIDG jest wolny od opłat. Składa się go na urzędowym formularzu, osobiście w urzędzie gminy, przesyłając listem poleconym, bądź drogą elektroniczną. System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.

Wpis polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych podlegających wpisowi. Jest on dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku, jeżeli takowy jest złożony przez osobę uprawnioną i jest poprawny.

Jeżeli wniosek o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego jest niepoprawny, system teleinformatyczny CEIDG informuje o tym niezwłocznie składającego o niepoprawności tego wniosku, jeżeli zaś wniosek złożony został osobiście lub wysłany listem poleconym, organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie:

  • wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
  • zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego do urzędu skarbowego,
  • zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  • przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

Zaświadczenia o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie jawnych danych mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.

Należy pamiętać o tym, że przedsiębiorca wpisany do CEIDG, powinien zgłosić każdą zmianę danych objętych wpisem do CEIDG w terminie 7 dni od powstania tej zmiany.

Dane są jawne

Dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne. Każdy zatem ma prawo dostępu do nich, co do zasady nieodpłatnie, za pośrednictwem strony internetowej CEIDG. Chcąc odnaleźć dane dotyczące określonego przedsiębiorcy, należy posłużyć się nazwą jego firmy bądź numerem NIP lub REGON.

Każdy zainteresowany ma dostęp do niemalże wszystkich danych zgromadzonych w bazie CEIDG dotyczących danego przedsiębiorcy, z wyjątkiem numeru PESEL, daty urodzenia oraz adresu zamieszkania przedsiębiorcy, chyba że jest on taki sam jak miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu istotne znaczenie ma funkcjonujące na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej domniemanie, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Jeżeli bowiem do ewidencji wpisano dane niezgodnie z wnioskiem lub bez tego wniosku, osoba wpisana nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej, działającej w dobrej wierze, zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli, po powzięciu informacji o tym wpisie, zaniedbała niezwłocznego wystąpienia z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.

O przepisach dotyczących spółek czytaj w Money.pl
Kto może zastąpić wspólnika na zgromadzeniu Członek zarządu i pracownik spółki, nie mogą być pełnomocnikami na zgromadzeniu wspólników, ale osoby związane z firmą umowami cywilnoprawnymi - tak.
Wspólnik występuje ze spółki - jakie powoduje to problemy? Najprostszym sposobem ustania członkostwa w spółce jawnej jest przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika na osobę trzecią.
Walne zgromadzenie spóźnione, ale uchwały ważne Naruszenie ustawowego terminu do odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z o.o. nie powoduje nieważności podjętych na nim uchwał.

Autorka jest aplikantką radcowską w Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Tagi: polscy przedsiębiorcy, ceidg, giełda, porady, porady prawne, prawo, wiadmości, okiem eksperta
Źródło:
CHWP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz