Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Legalne sposoby pozyskania cudzego know-how

0
Podziel się:

Reverse Engineering jest jednym ze sposobów legalnego pozyskiwania know-how.

Legalne sposoby pozyskania cudzego know-how

Know-how przedsiębiorcy jako zespół praktycznej wiedzy i doświadczeń o charakterze poufnym nie jest chroniony prawem patentowym, ani też co do zasady nie jest chroniony prawem autorskim, a jedynie podlega ochronie na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Istnieją jednak całkiem legalne sposoby zapoznania się o _ cudzym _ know-how.

Opierając się na twierdzeniu, że podstawę uprawnienia do korzystania z know-how jest wyłączność faktyczna, należy zauważyć, że uzyskanie przez stronę trzecią informacji objętych stanem tajemnicy uzasadnia skierowanie przeciw niej określonych przez ustawę z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej _ Ustawa _) mechanizmów ochrony tylko wówczas, gdy uzyskanie to nastąpiło przy użyciu niedozwolonych środków, to jest w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz jeżeli działanie takie zagraża lub narusza interes dysponenta know-how.

ZOBACZ TAKŻE:

Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki łatwo dojść do wniosku, że istnieją zupełnie legalne sposoby zapoznania się z poufnym know-how, nawet wbrew woli uprawnionego dysponenta, jeżeli to następuje zgodnie z prawem oraz dobrymi obyczajami, a samo naruszenie cudzej tajemnicy nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji według przepisów Ustawy. Następujące działania, na których podstawie dochodzi do ujawnienia cudzych tajemnic przedsiębiorstwa, w tym i know-how, są powszechnie uznawana w praktyce obrotu gospodarczego za działania legalne oraz zgodne z uczciwą konkurencją.

_ Reverse Engineering _

_ Reverse engineering _ (z języka angielskiego _ odwrócone projektowanie _) polega na analizie budowy, funkcji, własności oraz składu towaru, który został wprowadzony na rynek i legalnie nabyty przez konkurencję w celu zapoznania się z jego właściwościami, których poznanie może doprowadzić do pośredniego ujawnienia sekretów producenta. _ Reverse engineering _ może odnosić się również do analizy świadczonych usług.

Niezależne prace badawczo-rozwojowe

Jak już wspomniano konkretne know-how przedsiębiorcy nie jest objęte wyłącznym prawem podmiotowym, zatem może dysponować nim potencjalnie nieograniczony ilość podmiotów, o ile każdy z nich wszedł w jego posiadanie zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

| Konkretne know-how przedsiębiorcy nie jest objęte wyłącznym prawem podmiotowym, zatem może dysponować nim potencjalnie nieograniczony ilość podmiotów, o ile każdy z nich wszedł w jego posiadanie zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji. |
| --- |

Niezależne prace badawczo-rozwojowe są właśnie takim uczciwym sposobem pozyskania know-how, choć w danym przypadku powinno się raczej mówić o wykreowaniu własnego know-how, niż pozyskaniu cudzego, nawet gdyby ich treść była w zasadzie identyczna. Prawo patentowe powstrzymuje niezależne opracowywanie znanych już rynkowi produktów lub procesów, ale ochrona tajemnic przedsiębiorstwa takich przeszkód nie stwarza.

Ujawnienie w interesie publicznym

Powszechnie uznaje się, że przeniesienie do domeny publicznej cudzej know-how, nie jest czynem nieuczciwej konkurencji, jeżeli to przeniesienie miało miejsce w interesie publicznym, górującego w danej sytuacji nad prywatnym interesem pierwotnego dysponenta tegoż know-how.

Nabycie w dobrej wierze

Zgodnie z art. 11 ust. 3 Ustawy, nabycie w dobrej wierze know-how od osoby nieuprawnionej do dysponowania nim, to jest która zapoznała się z nim w sposób sprzeczny z prawem, nie jest czynem nieuczciwej konkurencji, o ile przekazanie know-how nastąpiło na podstawie odpłatnej czynności prawnej. Jednakże w takiej sytuacji sąd może zobowiązać podmiot, który nabył know-how w dobrej wierze, do zapłaty pierwotnemu dysponentowi stosownego wynagrodzenia za korzystanie z tego know-how, nie dłużej jednak niż do ustania stanu tajemnicy danego know-how.

Gwoli wyjaśnienia, nabywca know-how jest w dobrej wierze, jeżeli nie jest świadomy i przy zachowaniu należytej staranności nie mógłby się dowiedzieć, że nabywa dane know-how od osoby nieuprawnionej.

Autor jest aplikantem radcowskim w kancelarii Barylski Olszewski Brzozowski
www.bob.com.pl

wiadomości
gospodarka
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)