Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Korzystanie z cudzej nieruchomości. Jak się przed tym bronić

1
Podziel się:

Właściciel nieruchomości może domagać się zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z niej, jeśli ktoś pozbawił go władztwa nad nieruchomością.

Korzystanie z cudzej nieruchomości. Jak się przed tym bronić

Często dochodzi do sytuacji, w której z nieruchomości będącej własnością lub w użytkowaniu wieczystym przysługującym jednej osobie inna osoba korzysta pomimo braku jakiejkolwiek podstawy prawnej dla takiego postępowania. W zależności od zakresu korzystania z nieruchomości przez osobę trzecią, której nie ma do tego prawa wobec braku podstaw prawno-rzeczownych lub obligacyjnych, właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości przysługują różnego rodzaju uprawnienia przewidziane w Kodeksie cywilnym (K.c.).

Niezależnie jednak od bezwzględnego uprawnienia właściciela (użytkownika wieczystego) każdej nieruchomości do jej posiadania i władania ją, działania właściciela czy użytkownika wieczystego nie mogą naruszać praw podmiotu bezumownie korzystającego z nieruchomości.

Stosownie do przepisów K.c. posiadaczowi samoistnemu nieruchomości, czyli jej właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu, jeżeli nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste, przysługują takie roszczenia, jak roszczenie o wydanie nieruchomości, roszczenie o zaniechanie naruszeń czy roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Podmiotowi bezumownie korzystającemu z nieruchomości przysługują natomiast uprawnienia związane z ochroną posiadania oraz roszczenie o naprawienie szkody powstałej w konsekwencji naruszenia posiadania.

Roszczenie o wydanie nieruchomości

Stosownie do art. 222 § 1 K.c. właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą. Posiadaczowi samoistnemu przysługuje zatem tzw. roszczenie windykacyjne, jednakże jedynie w sytuacji, w której właściciel lub użytkownik wieczysty został faktycznie pozbawiony władztwa nad nieruchomością.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/210/m129490.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/pozytywne;i;negatywne;zmiany;w;hipotekach,186,0,1077178.html) *Pozytywne i negatywne zmiany w hipotekach * Plusem nowelizacji jest możliwość zabezpieczenia hipoteką umowną kilku wierzytelności przysługujących temu samemu wierzycielowi. Jeżeli zatem inna osoba korzysta z nieruchomości w taki sposób, że posiadacz samoistny jest pozbawiony możliwości korzystania ze swojej nieruchomości, wówczas posiadaczowi samoistnemu przysługuje roszczenie o wydanie nieruchomości. Roszczenie to będzie mogło być skutecznie dochodzone jedynie wtedy, gdy właściciel utracił faktyczne władztwo nad rzeczą w całości.

Roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i zaniechanie naruszeń

Jeżeli inny podmiot narusza prawa właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości korzystając z niej jedynie w pewnym zakresie i nie uzyskując nad nią pełnego władztwa, wówczas właścicielowi przysługuje wobec podmiotu bezpodstawnie korzystającego roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i zaniechanie naruszeń.

Dozwolona samopomoc

Właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, jako jej posiadacz samoistny w wypadku naruszenia jego posiadania ma prawo zastosować obronę konieczną oraz tzw. dozwoloną samopomoc. Stosownie do treści art. 343 § 1 K.c. posiadacz może zastosować obronę konieczną, ażeby odeprzeć samowolne naruszenie posiadania. Zgodnie natomiast z § 2 tego samego przepisu, posiadacz nieruchomości może niezwłocznie po samowolnym naruszeniu posiadania przywrócić własnym działaniem stan poprzedni. Nie wolno mu jednak stosować przy tym przemocy względem osób.

Posiadacz samoistny może zatem bronić się przed naruszeniem jego prawa, jednakże jedynie w granicach obrony koniecznej, a także usunąć skutki naruszenia, gdy ono już ustanie. Należy wskazać, że zastosowanie dozwolonej samopomocy jest zasadniczo wykluczone w wypadku naruszeń o charakterze trwałym, które nie ustają, a ich odparcie nie byłoby możliwe bez stosowania przemocy wobec osób.

Roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Jeżeli właściciel nieruchomości został pozbawiony władztwa nad rzeczą, przez kogoś, kto następnie korzysta z tej nieruchomości, wówczas właściciel może domagać się od osoby naruszającej jego prawo zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Roszczenie to będzie przysługiwało właścicielowi na podstawie art. 224 oraz art. 225 K.c., a osobę która najpierw pozbawia właściciela władztwa nad nieruchomością, a następnie sama nią włada uznać należy za posiadacza w złej wierze.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/136/128904.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kiedy;mozna;zadac;zniesienia;sluzebnosci;gruntowej,205,0,882381.html) *Kiedy można żądać zniesienia służebności gruntowej? * Właściciel musi jednak wnieść pozew. By służebność została zniesiona muszą zaistnieć odpowiednie okoliczności.

Tym samym zastosowanie znajdzie art. 224 § 2 oraz art. 225, stosownie do których do posiadacz w złej wierze zobowiązany jest do zapłaty na rzecz właściciela wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i jest odpowiedzialny za jej zużycie, pogorszenie lub utratę, chyba że pogorszenie lub utrata nastąpiła bez jego winy. Ponadto obowiązany jest zwrócić pobrane od powyższej chwili pożytki, których nie zużył, jak również uiścić wartość tych, które zużył.

Samoistny posiadacz w złej wierze obowiązany jest również zwrócić wartość pożytków, których z powodu złej gospodarki nie uzyskał, oraz jest odpowiedzialny za pogorszenie i utratę rzeczy, chyba że rzecz uległaby pogorszeniu lub utracie także wtedy, gdyby znajdowała się w posiadaniu uprawnionego.

Roszczenia odszkodowawcze

Jeżeli zdarzenie skutkujące bezumownym korzystaniem z nieruchomości przez osobę inną niż właściciel lub użytkownik wieczysty było jednocześnie przyczyną poniesionej przez właściciela (użytkownika wieczystego) szkody, wówczas może on kierować wobec bezumownie korzystającego również roszczenia odszkodowawcze, na zasadach ogólnych.

O nieruchomościach czytaj więcej w Money.pl
Odszkodowanie za instalacje przechodzące przez działkę Właściciel nieruchomości nie może żądać usunięcia urządzeń, które założono legalnie, ale nie przekreśla to prawa do ubiegania się o odszkodowanie.
Ochrona praw nabywców mieszkań. Wkrótce nowe przepisy Gdy deweloper zbankrutuje, rachunki powiernicze i prawo własności nieruchomości - na której toczy się budowa - służą zaspokojeniu nabywców mieszkań.
Czy można obniżyć stawkę za użytkowanie wieczyste Użytkownik może żądać obniżenia stawki za użytkowanie wieczyste jeżeli nieruchomość wykorzystuje na inne cele, a właściwy organ nie zaktualizował opłaty.

Autor jest aplikantem adwokackim w Kancelarii BSO Prawo & Podatki

porady
porady prawne
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(1)
JONO
2 lata temu
a co skomentować? Reklamę ING?