Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Jak złożyć skargę na komornika

0
Podziel się:

Środkiem dyscyplinowania opieszałego komornika może być częste kierowanie do niego zapytań o bieżące szczegóły prowadzonej egzekucji.

Jak złożyć skargę na komornika

Wydawać by się mogło, że od uzyskania tytułu wykonawczego już tylko krok do odzyskania należności. Co, jeśli początek postępowania egzekucyjnego to dopiero początek nowych problemów? Komornik bowiem nie zawsze stanowi postrach dłużnika.

Zgodnie z prawem sprawy egzekucyjne należą do właściwości sądów rejonowych i działających przy tych sądach komorników. Komornicy są zatem organami wykonującymi czynności egzekucyjne oraz polecenia sądu, zmierzające do zapewnienia należytego wykonania egzekucji. W tym celu komornikowi przysługuje wiele uprawnień, w tym do żądania wyjaśnień i informacji od uczestników postępowania, pod rygorem ukarania ich grzywną w razie odmowy lub udzielenia informacji fałszywych, a także prawo żądania pokrycia kosztów egzekucji i in.

Wierzyciel nie jest bezradny

Wierzycielowi służy prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości, w których właściwość miejscową komornika wyznacza miejsce położenia nieruchomości. Kodeks postępowania cywilnego przewiduje taką konstrukcję postępowania egzekucyjnego, w ramach której odbywa się stała współpraca wierzyciela z komornikiem. Współpraca ta rozumiana jest przez ustawodawcę nie tylko jako wykonywanie określonych obowiązków przez wierzyciela, do których należy odpowiednie sformułowanie wniosku o wszczęcie egzekucji, uiszczanie zaliczek na ponoszone przez komornika wydatki, dostarczanie danych dłużnika czy udzielanie wyjaśnień i informowanie komornika o każdej wpłacie dokonanej przez dłużnika, ale także przez realizację obowiązków, jakie ciążą wobec wierzyciela na komorniku.

Jednym z takich obowiązków jest obowiązek zawiadamiania strony o każdej dokonanej czynności, o której terminie nie była zawiadomiona i przy której nie była obecna, i na jej żądanie udzielanie wyjaśnień o stanie sprawy. Środkiem dyscyplinowania opieszałego komornika, mogącym istotnie wpływać na czas trwania postępowania egzekucyjnego, może być zatem dość częste kierowanie do komornika zapytań zmierzających do uzyskania bieżących informacji o szczegółach prowadzonej egzekucji. Komornik ma bowiem obowiązek udzielania takich informacji, co stanowić może swego rodzaju czynnik mobilizujący go do działania w celu odzyskania należności.

Co z tą zaliczką?

[ ( http://static1.money.pl/i/h/37/t86053.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/bankowy;tytul;egzekucyjny;-;co;oznacza;w;praktyce,231,0,599271.html) Bankowy tytuł egzekucyjny - co oznacza w praktyce?
Ponieważ komornikowi należy się zwrot poniesionych w toku egzekucji wydatków w zakresie określonym w ustawie, na ich pokrycie może on żądać od strony lub innego uczestnika postępowania, który wniósł o dokonanie czynności, zaliczki, uzależniając czynność od jej uiszczenia. Wierzyciel, wkrótce po złożeniu odpowiedniego wniosku o wszczęcie egzekucji, powinien więc spodziewać się wezwania do uiszczenia tzw. zaliczki na wydatki komornika. Każdy, kto był uczestnikiem postępowania egzekucyjnego, wie z pewnością, iż komornik nie waha się przed skorzystaniem z wyżej wspomnianego uprawnienia do żądania zaliczki. Należy jednak pamiętać, iż korelatem uprawnień są zwykle obowiązki drugiej strony.

I tak, czynność, w związku z którą komornik zażądał zaliczki na pokrycie wydatków, powinna być podjęta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia uiszczenia zaliczki. Komornik zaś obowiązany jest rozliczyć zaliczkę w terminie miesiąca od dnia poczynienia wydatków, na które była przeznaczona, i zwrócić jej niewykorzystaną część. W przypadku, gdy z powodu wcześniejszego zakończenia postępowania lub z innych przyczyn, do opłaconej zaliczkowo czynności nie doszło, termin miesięczny liczy się od dnia ukończenia postępowania lub zaistnienia przyczyn nie dokonania czynności.

Komornik jest także obowiązany do niezwłocznego przekazania wierzycielowi wyegzekwowanych od dłużnika kwot. Jeżeli zwłoka komornika trwa ponad 4 dni, po stronie komornika powstaje obowiązek zapłaty odsetek od kwot otrzymanych i nierozliczonych w terminie.

Skarga na czynności komornika

W trakcie postępowania egzekucyjnego pojawić się mogą również sytuacje, których nie da się rozwiązać bez zwrócenia się do sądu. Ilekroć uczestnik postępowania uzna to za potrzebne, z uwagi na konkretne działania lub zaniechania komornika, może wnieść skargę na czynności komornika, będącą środkiem zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym, który niewątpliwie stanowi także środek nadzoru nad komornikiem.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/10/t89610.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/masz;dlugi;zobacz;co;moze;zrobic;komornik,34,0,596002.html) Masz długi? Zobacz co może zrobić komornik?
Skargę wnosi się, co do zasady, do sądu rejonowego, przy którym działa komornik. Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad. Termin na wniesienie skargi wynosi tydzień od dnia czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona. W innych wypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynności komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia, w którym czynność powinna być dokonana.

Komornik, w terminie 3 dni od otrzymania odpisu skargi, sporządza uzasadnienie dokonania zaskarżonej czynności lub przyczyn jej zaniechania oraz przekazuje je wraz z aktami sprawy do sądu, do którego skargę wniesiono, chyba że skargę w całości uwzględnia, o czym zawiadamia sąd i skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/101/t41573.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/jak;sie;bronic;przed;komornikiem;prawa;i;obowiazki;dluznika,23,0,706839.html) Jak się bronić przed komornikiem? Prawa i obowiązki dłużnika Przede wszystkim nie uznawaj pochopnie roszczenia i pilnuj terminu jego przedawnienia.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/113/t80497.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/lista;wierzytelnosci;w;postepowaniu;upadlosciowym,109,0,652397.html) Lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Wierzyciel powinien zgłosić sędziemu – komisarzowi swoją należność w terminie określonym w postanowieniu.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/112/t93552.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kiedy;komornik;sprzeda;zadluzone;mieszkanie,120,0,604024.html) Kiedy komornik sprzeda zadłużone mieszkanie? Komornik wzywa dłużnika, aby zapłacił dług w ciągu dwóch tygodni. Potem przystępuje do opisu oszacowania nieruchomości.

Autorka jest aplikantką radcowską w Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)