Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
prawo podatkowe
27.08.2012 06:44

Interpretacja podatkowa nie zawsze chroni przedsiębiorcę

Następca prawny może skorzystać z ochrony wówczas, gdy podatnik, któremu udzielono interpretacji, zastosował się do niej przed dniem połączenia lub przejęcia spółki.

Podziel się
Dodaj komentarz

W zrozumieniu niejasnych regulacji podatkowych pomagają wiążące interpretacje. Pełnią one funkcję informacyjną, wskazując podatnikowi, jaki przepis powinien zastosować w konkretnej sytuacji. Gwarantują mu również bezpieczeństwo, gdyż pozwalają na uniknięcie negatywnych skutków podjętych działań. Dlatego przedsiębiorcy, którzy uczestniczą w procesach związanych z fuzjami i przejęciami muszą wiedzieć, czy będzie ich chronić interpretacja podatkowa uzyskana przez przejmowanego podatnika.

Kwestie następstwa prawnego w zakresie sukcesji podatkowej zostały uregulowane w Ordynacji podatkowej. Przepisy prawne odnoszą się również do łączenia spółek kapitałowych. Zgodnie z Ordynacją podatkową osoba prawna łącząca się przez przejęcie innej osoby prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z przejętych osób prawnych. W praktyce są jednak wątpliwości, w jakim zakresie sukcesja dotyczy interpretacji indywidualnych i co może być jej przedmiotem.

Początkowe podejście organów podatkowych do powyższego zagadnienia było takie, iż przepisy Ordynacji podatkowej w ogóle nie mają zastosowania do interpretacji indywidualnych i żadne uprawnienia z nimi związane nie mogą być przedmiotem sukcesji. Powyższy pogląd został wyrażony między innymi przez Izbę Skarbową w Warszawie w interpretacji z 22 września 2009 (IPPB3/423-348/09-3/AG), która uznała, że w tym wypadku _ nie można mówić o nabyciu przez podatnika żadnych praw ani przejęciu obowiązków _. Wskazana interpretacja została wkrótce uchylona w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 11 czerwca 2010 (III SA/Wa 99/10).

Sąd uznał, że w Ordynacji podatkowej wyraźnie wskazano, iż osoba prawna łącząca się przez przejęcie wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki przejmowanej osoby prawnej. W związku z tym zbyteczne jest dodatkowe normowanie tej kwestii w odrębnym przepisie. W wyroku tym potwierdzona została teza, że reguły dotyczące sukcesji generalnej obejmują również interpretacje indywidualne.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/111/207727.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/niewyplacalnosc;firmy;-;kiedy;prowadzi;do;upadlosci,52,0,1140020.html) *Kiedy firma staje się niewypłacalna? * Dłużnika będącego osobą prawną albo spółką osobową, uważa się za niewypłacalnego wtedy, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku.

Dodatkowo należy odpowiedzieć na pytanie, co jest przedmiotem sukcesji, i w jakie prawa wstępuje następca prawny podmiotu, który uzyskał interpretację. W uzasadnieniu przywołanego wyroku WSA przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie. W ocenie sądu sama interpretacja indywidualna nie rodzi u wnioskującego o nią żadnych praw ani obowiązków, i dopiero zastosowanie się do niej stwarza ochronę prawną dla wnioskodawcy. Jak stwierdził sąd, dopiero wtedy można mówić o powstaniu jakichkolwiek praw dla wnioskodawcy.

Z powyższym poglądem sądu zgodziła się Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 19 lipca 2010 (IPPB3/423-287/10-2/GJ) w której stwierdzono iż: _ prawo do ochrony na podstawie art. 14k Ordynacji podatkowej przejdzie na następcę, o ile przysługiwało poprzednikowi. Skoro (...) interpretacja nie wiąże podatnika, samo jej wydanie nie daje mu ochrony. Taka ochrona jest gwarantowana temu podatnikowi, który zastosuje się do niej. Aby takie prawo do ochrony przeszło na następcę w drodze sukcesji, poprzednik musiał zastosować się do interpretacji indywidualnej _.

Powyższe zrozumienie przepisów oznacza w praktyce, że np. spółka akcyjna powstała w wyniku zmiany formy prawnej przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która uzyskała wcześniej interpretację indywidualną w swojej sprawie i jeszcze nie zdążyła z niej skorzystać, nie będzie uprawniona do ochrony wynikającej z zastosowania się do interpretacji wydanej przez fiskusa na rzecz swojego poprzednika prawnego.

Naczelny Sąd Administracyjny 10 maja 2012 (sygn. akt II FSK 2046/10) potwierdził prezentowane powyżej stanowisko. Orzekł, iż następca prawny podatnika może skorzystać z ochrony, o jakiej mowa w Ordynacji podatkowej wyłącznie wówczas, gdy podatnik, któremu udzielono interpretacji, zastosował się do niej przed dniem połączenia (przejęcia). Uzyska przy tym ochronę tylko w takim zakresie i na takich samych warunkach, na jakich przysługiwałaby jego poprzednikowi prawnemu. Odmienna wykładnia przepisów prowadziłaby do naruszenia zasady pogłębiania zaufania do działania organów państwa, a także byłaby niezgodna z celem regulacji, dotyczącej indywidualnych interpretacji.

Czytaj więcej w Money.pl
Niewłaściwe przekształcenie spółki. Jak uniknąć błędów? Uchwała o przekształceniu powinna zawierać m.in. zgodę na brzmienie umowy albo statutu spółki przekształconej.
Szantaż korporacyjny - kiedy niedopuszczalny? Rygorystyczne przestrzeganie przepisów, jeśli nie ma wpływu na treść uchwał zgromadzenia wspólników, jest wbrew zasadzie lojalności korporacyjnej.
Kiedy w spółce akcyjnej potrzebny jest biegły rewident? Uzyskanie pozytywnej opinii biegłego rewidenta może być warunkiem, a także głównym kryterium podjęcia przez akcjonariuszy kluczowych dla spółki decyzji.

Autor jest radcą prawnym, szefem departamentu podatkowego w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy oraz ekspertem podatkowym BCC

Tagi: prawo podatkowe, interpretacja, kraj, porady, porady prawne, prawo, wiadmości, okiem eksperta
Źródło:
CHWP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz