Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
prokurent
10.10.2011 15:00

Czy członek zarządu spółki może być prokurentem?

Należy zadbać o wyraźne wskazanie, w jakim charakterze składa na różnych dokumentach podpis osoba, która jest zarazem członkiem zarządu i prokurentem.

Podziel się
Dodaj komentarz

Dopuszczalność łączenia funkcji członka zarządu i prokurenta od dawna budzi kontrowersje i spory. Wskazuje się na ryzyko bezpieczeństwa obrotu, gdyż mogą powstać wątpliwości co do ważności czynności prawnej, kiedy nie będzie oczywiste, w jakim charakterze występuje osoba pełniąca równocześnie obie funkcje w spółce. Z drugiej dopuszcza się łączenie tych funkcji bez ograniczeń, skoro kodeks spółek handlowych nie statuuje zakazu ich łączenia, w odróżnieniu od zakazu równoczesnego pełnienia przez członka zarządu funkcji w radzie nadzorczej (por. art. 214 ksh - dla sp. z o.o. i art. 387 ksh - dla spółek akcyjnych).

Sądy rejestrowe nie stawiają przeszkód w ujawnieniu w KRS prokurenta w osobie, która jest już wpisana do rejestru jako członek zarządu, choć w ocenie dopuszczalności łączenia funkcji członka zarządu i prokurenta praktyka orzecznicza nie była jednolita.

Jeszcze pod rządem kodeksu handlowego za dopuszczalnością kumulowania funkcji członka zarządu i prokurenta w spółce z o.o. wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Poznaniu (por. wyrok z 28 kwietnia1992 r., I ACr 111/92). Z kolei przeciwko łączeniu tych funkcji opowiedział się Sąd Apelacyjny w Katowicach (por. wyrok 16 marca 2005 r., I ACa 1628/04), argumentując swoje stanowisko tym, że stanowiłoby to naruszenie art. 205 ksh, a kontrahenci mogą być zdezorientowani i nie wiedzieć, czy dana osoba podejmuje czynności prawne jako organ spółki, czy też jej pełnomocnik.

Pozytywnie z kolei do kwestii łączenia funkcji członka zarządu i pełnomocnika spółki odniósł się Sąd Najwyższy (por. uchwała z 23 sierpnia 2006 r., III CZP 68/06) wskazując, że członek zarządu może być ustanowiony pełnomocnikiem do poszczególnych czynności. W uzasadnieniu tej uchwały stwierdzono m.in., że z uregulowania art. 205 § 3 ksh wynika możliwość udzielenia prokury także członkowi zarządu, a zakazy pełnienia przez członków zarządu określonych funkcji zostały wyraźnie w przepisach przewidziane. Za możliwością łączenia tych funkcji mają też przemawiać regulacje innych ustaw, wprost dopuszczające udzielanie członkom zarządu pełnomocnictw (np. prawo spółdzielcze).

Prowadzenie spółki z o. o.

Uwzględniając aktualną linię orzeczniczą, argumenty przeciwników dopuszczalności łączenia funkcji członka zarządu i prokurenta tracą na ostrości, choć niewątpliwie z punktu widzenia zakresu kompetencji kontrowersyjnym może wydawać się powierzanie członkom zarządu także funkcji prokurenta. Zwłaszcza w sytuacji wymogu reprezentacji łącznej w spółce, gdy do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie członka zarządu łącznie z prokurentem.

Może się wówczas zdarzyć, że przy czynności prawnej ta sama osoba będzie występować jako członek zarządu i prokurent. Takie rozwiązanie może być zarówno korzystne dla spółki (gdy z różnych przyczyn inni członkowie zarządu nie mogliby działać), jak i nieść ryzyko dokonania przez członka zarządu kumulującego jednocześnie funkcję prokurenta czynności prawnej, do której pozostali członkowie zarządu spółki nie są przekonani.

**Kontrola w spółce z o. o.

Należy mieć na uwadze, że prokura jest rodzajem pełnomocnictwa o ustawowo określonym zakresie umocowania (art.1091 kc) udzielanym przez organ spółki (zarząd), a udział w zarządzie spółki nie pozbawia członka zarządu statusu osoby fizycznej o pełnej zdolności do czynności prawnych, co jest z kolei przesłanką możliwości bycia prokurentem (art.1092 kc). Poprzez udzielenie prokury członkowi zarządowi nie dochodzi zatem - co podnoszą przeciwnicy łączenia tych funkcji - do udzielenia przez członka zarządu pełnomocnictwa (prokury) _ samemu sobie _, lecz odrębnej od spółki osobie fizycznej, która jednocześnie pełni funkcję w zarządzie spółki. Ponadto prokurent nie reprezentuje zarządu (lub jego członków), lecz spółkę (por. art. 1091 kc).

Pomijając k_ w _estie związane z możliwymi komplikacjami w ustaleniu, w jakim charakterze występuje osoba pełniąca równocześnie funkcję członka zarządu i prokurenta, przy dokonywanych w imieniu spółki czynności prawnych, należy pamiętać, aby zadbać o wyraźne wskazanie, w jakim charakterze składa na różnych dokumentach podpis osoba, która kumuluje funkcję członka zarządu i prokurenta. Pozwoli to na ocenę prawidłowości reprezentacji spółki przy poszczególnych czynnościach prawnych oraz usunąć ewentualne wątpliwości co do statusu osoby łączącej funkcje w zarządzie i prokurenta w konkretnym stanie faktycznym.

Więcej o przepisach dotyczących władz w spółkach czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/112/t34416.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/ile;trwa;kadencja;czlonka;zarzadu;spolki;z;o;o;,60,0,923452.html) Ile trwa kadencja członka zarządu spółki z o. o. Mandat członka zarządu wygasa w dniu odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie za pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/45/t109357.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/prokurent;w;spolkach;prawa;handlowego,57,0,665401.html) Prokurent w spółkach prawa handlowego Prokury można udzielić zarówno osobie związanej, jak i nie związanej ze spółką.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/240/t138224.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/jak;zlozyc;rezygnacje;z;funkcji;czlonka;zarzadu;spolki;z;o;o;,96,0,901472.html) Jak złożyć rezygnację z funkcji członka zarządu spółki z o. o. Składając oświadczenie o rezygnacji należy wyraźnie wskazać, że dotyczy ona funkcji członka zarządu, a nie jedynie danej funkcji w organie spółki - np. prezesa.

Autorka jest radcą prawnym i partner w Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna, Oddział w Krakowie

Tagi: prokurent, prawo spółek, porady, porady prawne, prawo, wiadmości, okiem eksperta
Źródło:
CHWP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz