Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 2001 numer 106 poz. 1148
Tytuł: Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Data ogłoszenia: 2001-09-29
Data wejscia w życie: 2001-09-29
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 90. kpwow
  Art. 90. § 1. Postępowanie przyspieszone stosuje się do osób niemających stałego miejsca zamieszkania lub miejsca stałego pobytu,...
 • Art. 94. kpwow
  Art. 94. § 1. Do wyroku nakazowego stosuje się odpowiednio przepisy art. 504 i 505 z wyłączeniem zdania drugiego, a także art. 506 §...
 • Art. 100. kpwow
  Art. 100. Ściąganie grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w...
 • Art. 101. kpwow
  Art. 101. § 1. Prawomocny mandat karny podlega uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako...
 • Art. 102. kpwow
  Art. 102. Nadzór nad postępowaniem mandatowym sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych, a w sprawach, o których mowa w art. 95...